Ładowanie...

Zabezpieczenie alimentów - czy trzeba płacić po zasądzeniu alimentów?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-01-26

W listopadzie zeszłego roku była żona złożyła pozew o alimenty na syna. Zostało orzeczone zabezpieczenie na kwotę 1200 zł miesięczne. W zeszłym miesiącu zakończyła się sprawa alimentacyjna z zasądzeniem alimentów w wysokości 850 zł miesięczne. Dzisiaj otrzymałem wiadomość od prawnika, że była żona składa apelację. W wyroku widnieje natychmiastowe wykonawstwo, więc od 2 miesięcy płacę po 850 zł, z kolei adwokat twierdzi, iż muszę wyrównać różnicę do kwoty zabezpieczenia. Zaznaczę, że mój prawnik ani ja nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów o apelacji, a informacje o tym mój prawnik otrzymał od prawnika drugiej strony. Zaznaczę również, że jeżeli nie ureguluję różnicy, sprawa zostanie skierowana do komornika. Czy w takim razie mam obowiązek wyrównania tej różnicy i do sprawy apelacyjnej płacić zabezpieczenie w wysokości 1200 zł, czy egzekwować wyrok w wysokości 850 zł?

Zabezpieczenie alimentów - czy trzeba płacić po zasądzeniu alimentów?

Postępowanie zabezpieczające

Zadaniem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej po to, by całe postępowanie w sprawie mogło osiągnąć swój cel. Tymczasowy charakter ochrony prawnej udzielanej w tym postępowaniu oznacza, że ochrona ta jest ograniczona w czasie.

Upadek zabezpieczenia

Zgodnie z art. 7541 ustawy Kodeks postępowania cywilnego:

„§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.
§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych pkt 1 lub 6, zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych.
§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia w całości albo w części”.

Upadek zabezpieczenia, o którym stanowi art. 7541 § 1 i 2, nie może nastąpić przed datą, w której jest możliwe wydanie orzeczenia stwierdzającego prawomocność wyroku uwzględniającego zabezpieczone roszczenie.

Skoro wyrok nie jest prawomocny, a sąd nie wydał orzeczenia o upadku zabezpieczenia – niestety, ale zabezpieczenie jest wymagalne. Może Pan złożyć wniosek o wydanie postanowienia o upadku zabezpieczenia.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu