Ładowanie...

Poprawa warunków bytowych dziecka a wysokość alimentów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-04-21

Czy zarobki i dobre warunki mieszkaniowe konkubenta mają wpływ na alimenty? Mój syn skończył 15 lat i wychowuje się od pierwszego roku życia z moją byłą partnerką i jej konkubentem. Obecnie przeprowadzili się do matki konkubenta do dwupiętrowej wilii. Nie płacą za wynajem, nie mają wysokich rachunków za prąd (fotowoltaika), pracują i dobrze zarabiają. Warunki zmieniły się ewidentnie na ich korzyść. Partnerka chce mnie pozwać do sądu o podwyżkę alimentów, a ja ledwo żyję. Nie mam nic, wynajmuję pokój w Anglii, a zarabiam tyle, że ledwie wystarcza na życie. Czy przy ustalaniu podwyżki alimentów sąd może wziąć pod uwagę radykalną poprawę życia byłej partnerki?

Poprawa warunków bytowych dziecka a wysokość alimentów

Zmiana obowiązku alimentacyjnego

Jak najbardziej przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego sąd weźmie pod uwagę obecne warunki mieszkaniowe dziecka, w tym brak dokonywanych opłat związanych z zamieszkiwaniem dziecka – albowiem to również wlicza się do obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli więc sytuacja majątkowa matki dziecka jest znacznie lepsza od Pana i nie ma podstaw do tego, aby zwiększyć Pana obowiązek alimentacyjny, sąd powinien to uwzględnić.

Oprócz tego, przy zmianie obowiązku alimentacyjnego, konieczne jest spełnienie przesłanki zmiany stosunków, a więc np. zwiększonych wydatków na dziecko, zmiany sytuacji majątkowej dziecka – jeżeli taka sytuacja nie zachodzi, a dziecko posiada wręcz lepszą sytuację majątkową, to nie ma zasadności zmiany obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Zgodnie z art. 135 § 1 K.r.io. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania do czasu usamodzielnienia się dzieci. Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp.

Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Proszę jednak mieć na uwadze, że – pomimo nawet lepszej sytuacji majątkowej matki dziecka – na Panu jako ojcu również ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, iż „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orzeczenie SN z 9.01.1959 r., sygn. akt III CR 212/58).

Określenie potrzeb dziecka

W wyroku z 5.05.1998 r. (sygn. akt I CKN 284/98) SN podkreślił, że „zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. (…) Słusznie jednak zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności (…)”.

„Usprawiedliwione potrzeby powinny być oceniane »nie tylko na podstawie wieku«, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku” (tak wyrok SN z 10.10.1969 r., sygn. akt III CRN 350/69).

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, obecnie lepsza sytuacja majątkowa dziecka i jego matki ma wpływ na obowiązek alimentacyjny. Powinien Pan to wykazać w ewentualnym postępowaniu.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu