Ładowanie...

Utracenie renty jako źródła dochodu a alimenty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-03-23

Piszę w imieniu brata. Sytuacja wygląda następująco. Brat pobiera rentę rodzinną po zmarłej mamie, w tym roku ukończył technikum, ale na razie oblał maturę i nie dostanie się póki co na studia. Z renty tej opłacał alimenty na swoja córkę. Nie posiada innego źródła dochodu na ten moment, aczkolwiek cały czas czegoś szuka. Jak zatem utrata tej renty wpłynie na obowiązek alimentacyjny? Czy ma prawo zawiesić alimenty, dopóki nie będzie uzyskiwał dochodu?

Utracenie renty jako źródła dochodu a alimenty

Brak dochodu a alimenty

Niestety, ale brak dochodu nie jest przesłanką zaprzestania czy przerwana płacenia alimentów. Alimenty ustalone wyrokiem sądu są należne aż do czasu ich uchylenia przez sąd.

Jeśli brat przestanie płacić, zostanie wszczęta egzekucja komornicza, a matka dziecka wystąpi o alimenty do funduszu. W ten sposób brat narobi sobie ogromnych zaległości.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Potrzeby dziecka

Zakres potrzeb dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców, ustanawia przepis art. 96. W związku z powyższym, rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży, środków higieny, potrzeb szkolnych oraz leczenia.

Należy podkreślić, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 133 § 1 rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żadne sztywne terminy, a w szczególności przez termin dojścia alimentowanego do pełnoletności. Trwa on do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się, to więc kryterium decyduje o wygaśnięciu tego obowiązku. Nie jest też związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego podstawowego lub średniego wykształcenia ( patrz wyrok SN z dn. 14.11.1997 r., sygn. akt III CKN 257/99).

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu