Ładowanie...

Zaświadczenie o dochodach małżonka w sprawie o podwyższenie alimentów, który nie jest rodzicem dziecka

Mój mąż płaci alimenty na rzecz syna z poprzedniego małżeństwa. Obecnie dostał pozew o podwyżkę alimentów. Na pierwszej rozprawie sędzia zobowiązał męża, aby dostarczył zaświadczenie o moich dochodach za ostatnie 6 miesięcy. Zaznaczam, że mamy z mężem rozdzielność majątkową. Dom, w którym mieszkamy, jest moją własnością. Czy sędzia ma prawo oczekiwać tego zaświadczenia?

Zaświadczenie o dochodach małżonka w sprawie o podwyższenie alimentów, który nie jest rodzicem dziecka

Ujawnienie zarobków

Niestety Pani mąż powinien dostarczyć do sądu takie zaświadczenie, ale nie musi tego robić, jeśli nie chce Pani ujawniać swoich zarobków. Odmowa niestety może działać na szkodę Pani męża. Wszystko zależy od tego, czy Pani maż chce płacić podwyższone alimenty, czy będzie w sądzie dążył do tego, by nie uległy one zwiększeniu. Niedostarczenie takiego zaświadczenie może skutkować tym, że sąd uzna, że coś Państwo ukrywacie, i wówczas jest duże prawdopodobieństwo, iż przychyli się do żądania o podwyższenie alimentów.

Zarobki żony a podwyższenie alimentów

Mąż, chcąc uniknąć podwyższenia alimentów, w pierwszej kolejności powinien takie zaświadczenie sądowi dostarczyć. Ponadto powinien wykazać, że nie stać go na dodatkowe wydatki z uwagi na żądanie podwyższenia alimentów. Powinien udokumentować aktualnie ponoszone wydatki wykazując, że podwyższenie alimentów będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem. Ponadto warto, by mąż zażądał od matki dziecka udokumentowania wydatków, jakie ponosi w związku z wychowaniem dziecka, co udowodni zasadność bądź brak powodów do podwyższenia alimentów.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Pomiędzy tymi przesłankami istnieje ścisła współzależność, która polega na tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W wypadku, gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych (wyrok SN z 26.03.1969 r., sygn. akt III CRN 54/69).

Nowy związek małżeński

Ustalając alimenty na dzieci po rozwodzie sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe każdego z rodziców. Jeśli zobowiązany do alimentów zawrze nowy związek małżeński, sąd również rozważy sytuację majątkową nowej rodziny. Może to skutkować obniżeniem lub zmniejszeniem wysokości alimentów. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dn. 06.10.1951 r., sygn. akt C 302/51, „strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny”. Niestety zawarcie związku małżeńskiego zobowiązanego do alimentów z zamożną osobą może być przesłanką do podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.

To, czy takie zaświadczenie do sądu złożyć, czy nie, jest zależne od tego, czy maż chce uniknąć podwyższenia alimentów, czy też godzi się na ich podwyższenie. Warto przy wniosku o oddalenie tego dowodu wskazać, że macie Państwo rozdzielność majątkową i dobrze go uzasadnić, by sąd nie nabrał podejrzeń, że coś Pani mąż ukrywa.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu