Ładowanie...

Niepracująca matka chce podnieść alimenty na dzieci - co sąd bierze pod uwagę?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-03-26

Mój partner rozwiódł się 6 lat temu i przy matce została dwójka nieletnich synów. Rozwód był za porozumieniem stron. Była żona wyszła ponownie za mąż i urodziło im się dziecko. My mieszkamy za granicą. Była żona nie pracuje i chce podwyższyć alimenty, które zostały zasądzone w kwocie po 600 zł na dziecko. Mój partner i tak płaci w sumie 1800 zł plus dodatkowe zajęcia. Czy mimo to była żona ma prawo podnieść alimenty, skoro nie pracuje, a może tylko dlatego, że były mąż lepiej zarabia? Czy sąd bierze pod uwagę takie sprawy?

Niepracująca matka chce podnieść alimenty na dzieci - co sąd bierze pod uwagę?

Usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Punktem wyjścia w tego rodzaju sprawie jest nie tylko możliwość zarobkowa i majątkowa każdego z rodziców, ale także usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci. Uwagę zwraca w szczególności fakt, iż alimenty zostały ustalone przed 6 laty, a zatem choćby upływ czasu nakazuje uznać, że potrzeby każdego z dzieci się zwiększyły. Jeśli dobrze rozumiem, pomimo zasadzonych alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, partner płaci łącznie nie mniej aniżeli 1800 zł plus jakieś dodatkowe kwestie. Jeżeli tak jest, czyli o ile partner sam podniósł alimenty na każde z dzieci, uznać należy, że podwyżka będzie nie tyle niemożliwa, co znacznie utrudniona. Na wysokość alimentów wpływ ma także forma i częstotliwość kontaktu z dziećmi. Jeżeli partner często kontaktuje się z dziećmi, ponosząc z tego tytułu jakieś dodatkowe koszty, to powinno być to wykazane i wykorzystane w rozmowach z matką dzieci.

Możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica

W każdej tego rodzaju sprawie sąd będzie dokonywał porównania możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica i usprawiedliwionych kosztów utrzymania na dzień ustalania obowiązku alimentacyjnego. Na pewno brak wykorzystywania swoich możliwości majątkowych i zarobkowych przez matkę dzieci będzie argumentem częściowo skutecznym, albowiem nie może być tak, że cały obowiązek finansowy będzie spoczywał na ojcu. Jednakże trzeba mieć na uwadze także to, że wiele zależy od wieku dzieci. Im starsze i samodzielniejsze dzieci, tym mniejsza dysproporcja alimentów między rodzicami.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75: „zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41).”

Ponowne ustalenie wysokości alimentów przez sąd

Istotne z punktu widzenia interesu Pani partnera jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 r., sygn. akt III CR 422/6, zgodnie z którym przez obowiązek alimentacyjny dostarczania środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 K.r.o., rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej. Nadto w wyroku z dnia 21 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 72/75, usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

Reasumując, na pewno podwyższenie alimentów choćby z uwagi na upływ czasu nie jest abstrakcyjne, ale nie można wykluczyć, że będzie ono symboliczne. Wiele jednak zależy od wymienionych wyżej okoliczności.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu