Ładowanie...

Odmowa przyjmowania alimentów na konto bankowe przez matkę dziecka - co robić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-05-05 • Aktualizacja: 2022-05-23

Mój partner życiowy ma dziecko z poprzednią partnerką. Niestety ona na każdym kroku robi problemy. Ostatnio odmówiła mu wpłat alimentów przelewem z konta na konto. Nie chce podać numeru swojego konta bankowego. Zależy nam na tym, bo jesteśmy dość zajętymi ludźmi, a jej odmowa powoduje, że za każdym razem trzeba iść po pieniądze do banku, a następnie na pocztę, aby przesłać alimenty przekazem. Już wcześniej robiła problemy z wpłatami, doprowadziła nawet do sprawy komorniczej z tytułu niezapłaconych alimentów, bo nie uznała gotówki, którą dostała do ręki, że były to alimenty – to taki jej sposób, aby nam dokuczyć. Sprawa tego długu u komornika jest jeszcze nie zakończona, bo czekamy na końcowe rozliczenie. Teraz znowu złośliwie nie chce podać numeru konta. Co można z tym zrobić? Czy można na nią wpłynąć i wyegzekwować podatnie konta do wpłat alimentów?

Odmowa przyjmowania alimentów na konto bankowe przez matkę dziecka - co robić?

Dłużnik alimentacyjny

Tak naprawdę przedstawiona sytuacja jest bardzo częsta w obecnym porządku prawnym, nie ma jednak należytej możliwości przymuszenia wierzyciela do podania numeru konta do wpłaty. Ewentualnie mogą Państwo spróbować skierować do matki dziecka pisemne wezwanie do podania numeru konta do dokonywania wpłat, powołując się na art. 486 Kodeksu cywilnego (K.c.), albowiem:

„§ 1. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

§ 2. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.”

Obowiązek współdziałania wierzyciela z dłużnikiem

Zgodnie z art. 354 § 2 K.c. – wierzyciel jest zobowiązany do współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Komentowany przepis przewiduje sankcję za niewykonanie przez wierzyciela swoich obowiązków, nie wszystkich jednak, lecz jedynie tych enumeratywnie wyliczonych w art. 486 § 2 K.c. (tak m.in. J. Dąbrowa, w: System PrCyw, t. III, cz. 1, s. 840; T. Wiśniewski, w: Bieniek, Komentarz. Zobowiązania, 2011, t. I, art. 486, Nb 5).

Jak wynika z opinii doktryny, wierzyciel popada w zwłokę zawsze, gdy nieprzyjęcie świadczenia bądź niedokonanie przez niego odpowiedniej czynności następuje bez uzasadnionej przyczyny, niezależnie od tego, czy za powstanie tej przyczyny ponosi on winę, a zatem, czy jest ona następstwem okoliczności, za które wierzyciel ponosi odpowiedzialność (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1239-1240, Nb 312; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2013, art. 486, Nb 8). Należy jednak zauważyć, iż winę wierzyciela można postrzegać nie z punktu widzenia przyczyn odmowy przyjęcia świadczenia, lecz z punktu widzenia samej odmowy przyjęcia tego świadczenia. W takim ujęciu zwłoka wierzyciela nadal bazowałaby na zasadzie winy, która przejawiałaby się w nieprzyjęciu świadczenia (albo w braku współdziałania z dłużnikiem) bez uzasadnionej przyczyny. Wierzyciel mógłby zatem wykazać brak winy, dowodząc, iż nieprzyjęcie świadczenia albo brak współpracy z dłużnikiem były usprawiedliwione charakterem tych okoliczności (niezależnie od ich źródła i wpływu wierzyciela na nie) (red. Osajda, Legalis 2020r.).

Forma wpłacania alimentów na dziecko

Jak widać, niniejsze przesłanki nie odpowiadają wprost Państwa sytuacji, albowiem działanie wierzyciela nie jest w niniejszej sprawie konieczne, albowiem matka dziecka nie musi wykonywać czynności niezbędnych do spełnienia świadczenia – mogą bowiem Państwo wysyłać pieniądze przekazem lub w inny sposób. Jednak proszę spróbować powołać się na powyższe przepisy i orzecznictwo, albowiem z praktyki wiem, że są one stosowane. Proszę skierować do matki dziecka wezwanie do podania numeru konta bankowego pod rygorem ustalenia niniejszego na drodze sądowej, może to wystarczy.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu