Ładowanie...

Zaniedbywanie nauki przez dorosłe dziecko, co z dalszą alimentacją?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-03-09

Syn ukończył 18 lat. Przez dwa lata chodził do technikum fryzjerskiego – nie przykładał się do nauki i wagarował, dlatego z trudem ukończył pierwszą klasę. Drugiej nie skończył i nie otrzymał promocji do klasy trzeciej, a to dlatego, że podczas zdalnego nauczania nie logował na lekcje, nie pisał sprawdzianów, kartkówek itp. Ostatecznie zrezygnował z tej szkoły i zapisał się do zaocznego liceum, znów do klasy pierwszej. Ale tak naprawdę jemu się nie chce uczyć i myślę, że znowu zaniedba obowiązki i skończy się tak samo. Jakie mam szanse, aby zaprzestać płacić na niego alimenty? Zarabiam teraz mniej, moja pensja to 2600 zł netto, a alimenty wynoszą 600 zł.

Zaniedbywanie nauki przez dorosłe dziecko, co z dalszą alimentacją?

Uchylenie lub zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka

Nie ma w ustawie – Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.) – określonych, sztywnych reguł, do kiedy należą się dziecku alimenty od rodzica. Każdorazowo sprawa taka jest przez sąd oceniana indywidualnie. Jeżeli syn nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie i dalej pobiera naukę oraz nie pracuje, to Pani roszczenie o uchylenie nie będzie zasadne. Jednak jeżeli syn uczy się w trybie zaocznym i ma możliwość pracy w tygodniu lub w innych godzinach po szkole, to w mojej ocenie roszczenie o uchylenie będzie zasadne. Wobec także Pani pogarszającej się sytuacji majątkowej proponuję spróbować uchylić obowiązek alimentacyjny lub znacznie go zmniejszyć. Do tego dochodzi brak przykładania się dziecka do nauki, co również przesądza o uchyleniu tego obowiązku. W mojej ocenie, w przedstawionym przez Panią przypadku istnieje podstawa do uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o.: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Zgodnie natomiast z art. 133 § 1 K.r.o.: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Artykuł 133 § 1 K.r.o. przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103 K.r.o.).

Samodzielność pełnoletniego dziecka jako kryterium dalszej alimentacji

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez nie określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia. W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jeżeli »nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się«. Sytuacja taka ma miejsce na przykład, gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3).

Zaniedbywanie nauki a obowiązek alimentacyjny

Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Z uwagi na to, jeżeli syn uczy się, ale ma możliwość podjęcia pracy, jednak jej nie szuka, a więc, jak wskazał SN powyżej – zaniedbuje ten obowiązek, możliwe jest uchylenie się od ponoszenia obowiązku alimentacyjnego. Jednocześnie, jeżeli Pani zdolności finansowe znacznie się pogorszyły, można rozważyć zaprzestanie uiszczania alimentów, albowiem Pani możliwości finansowe na to nie pozwalają. Wskazuje na to treść art. 135 K.c., który różnicuje obowiązek alimentacyjny w zależności od sytuacji majątkowej rodzica. Zatem proszę spróbować skierować do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na powyższe okoliczności i zamieszczając materiał dowodowy potwierdzający Pani obecną sytuację zdrowotną, alternatywnie proszę wnieść o ewentualne obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu