Ładowanie...

Zaległe alimenty na dziecko a ślub z ojcem dziecka

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-05-05 • Aktualizacja: 2022-05-23

Chciałabym zapytać, jak zrealizować należność od ojca z tytułu alimentów? Od czerwca 2017 roku do września 2021 roku nie płacił alimentów – 1000 zł miesięcznie. Od czerwca 2017 do maja 2020 byliśmy w konkubinacie, w czerwcu 2021 roku pobraliśmy się, obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu. Jak mogę uzyskać zaległe alimenty i czy wzięcie w międzyczasie ślubu zwalnia ojca z płatności tych alimentów?

Zaległe alimenty na dziecko a ślub z ojcem dziecka

Płacenie alimentów na dziecko

W pierwszej kolejności podnoszę, iż zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia.

Ustanie obowiązku alimentacji

Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Jak Pani więc widzi powyżej, obowiązek alimentacyjny trwa tak długo – jeżeli dziecko – nawet dorosłe – nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli dziecko nie uczy się, a pracuje zawodowo, to co do zasady obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony – jednak z tym roszczeniem powinniście Państwo wystąpić do sądu, bowiem uchylenie alimentów nie następuje z mocy prawa – konieczne jest w tym zakresie orzeczenie sądu.

Dochodzenie zaległych alimentów

Jeżeli chodzi natomiast o dochodzenie zaległych alimentów, to jak najbardziej może Pani skierować sprawę do komornika w celu egzekucji zaległych alimentów, a także bieżących – dopóki obowiązek alimentacyjny nie zostanie uchylony. Proszę mieć jednak na uwadze, iż roszczenie w przedmiocie alimentów ulega przedawnieniu.

Zgodnie z treścią art. 137 § 1 Kodeksu rodzinnego roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Niniejszy przepis przewiduje, że termin przedawnienia roszczenia o świadczenia alimentacyjne wynosi 3 lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego).

Roszczenie o świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne z dniem, w którym spełnione zostały wszystkie przesłanki alimentacji uprawnionego przez zobowiązanego. Bieg przedawnienia liczy się osobno co do każdego świadczenia okresowego, a więc obowiązku, który został określony jako miesięczny (zob. m.in. Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, 2016, s. 628). Z uwagi na powyższe, może Pani dochodzić ewentualnej zapłaty jedynie za ostatnie 3 lata.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu