Ładowanie...

Zwolnienie ojca z obowiązku płacenia alimentów

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-05-29

Chciałbym zwolnić ojca z obowiązku płacenia na mnie alimentów. Ze względna na to, że jestem usamodzielniony, mam pracę i niedługo będę kończył studia, po prostu ich już nie potrzebuje. Z tego co wiem, zgodnie z prawem nie mogę dobrowolnie zrezygnować z alimentów. Pierwsze pytanie brzmi, jak przebiega proces sądowy w sytuacji, w której nie ma konfliktu między stronami (zgaduję, że ojciec nie będzie sprawiał tutaj problemów ale nie wiem tego na 100%), i czy do rozprawy w ogóle dochodzi? Czy sąd po prostu nie wyda decyzji po otrzymaniu pozwu i odpowiedzi pozwanego?

Drugie pytanie dotyczy treści samego pozwu. Czy muszę w pozwie w jakiś sposób udowodnić, że jestem w stanie sam się utrzymać? Czy wystarczy, że w pozwie napiszę że mam pracę, jestem w stanie sam się utrzymać, kończę studia i alimenty nie są mi potrzebne? Wolałbym podawać najmniej informacji, jak to tylko możliwe. Nie chcę podawać do informacji mojego ojca, gdzie pracuję i ile zarabiam.
Ze względu na to, że od kilkunastu lat nie utrzymuje kontaktów z ojcem, a jest on osobą bardzo problematyczną i konfliktową, z góry odrzucam wszelkie pozasądowe możliwości rozwiązania tej sprawy. Tę sprawę trzeba załatwić w sposób formalny.

Zwolnienie ojca z obowiązku płacenia alimentów

Obowiązek alimentacyjny i jego zakończenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem swych dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Zacznę od tego, że nie ma Pan obowiązku występowania z jakąkolwiek inicjatywą w tym kierunku. To leży wyłącznie w interesie ojca. Proszę napisać ojcu pismo, że nie chce Pan od niego alimentów, i na tym Pana rola może się skończyć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie można zrzec się prawa do alimentów, nawet dorosłe dziecko nie może zrzec się alimentów.

Może Pan zrezygnować z egzekwowania alimentów, ale obowiązek ustalony wyrokiem sądu może zostać zniesiony/zmieniony tylko wyrokiem sądu.

Ugoda pozasądowa

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Co prawda ustalenie obowiązku alimentacyjnego możliwe jest w orzeczeniu sądowym lub w umowie, można by sądzić, że zakończenie obowiązku alimentacyjnego też może tak nastąpić, jednak aby można byłoby definitywnie uchylić obowiązek, należałoby wnieść powództwo do sądu lub zawrzeć ugodę sądową lub pozasądową, ale zatwierdzoną później przez sąd.

Ugoda pozasądowa ma charakter umowy. Istotę ugody określa art. 917 Kodeksu cywilnego. Jednym z jej elementów jest „czynienie sobie przez strony wzajemnych ustępstw” i między innymi zapewnienie wykonania roszczeń. Jest zasadą, że zawarta przez strony stosunku cywilnoprawnego ugoda pozasądowa wiąże strony, z zastrzeżeniem – stosownie do okoliczności – dopuszczalności uchylenia się od jej skutków prawnych (art. 918, art. 82–83, 87 Kodeksu cywilnego). Do ugody mają bowiem zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące czynności prawnych. W odróżnieniu od ugody sądowej (art. 10, 184 i nast., 223 oraz art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego) ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Wywiera jedynie skutki wynikające z faktu „rzeczy ugodzonej”.

Potem sąd musi zatwierdzić ugodę.

Art. 18314. Zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed mediatorem – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego: „jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313 złożenie protokołu z przebiegu mediacji w sądzie, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem”.

Sądowa ugoda dotycząca dobrowolnego zrezygnowania z alimentów

Można także złożyć w sądzie zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, określać strony postępowania – wnioskodawcę (wzywający: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania i numer PESEL), a także przeciwnika (imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania).

W przypadku braku sprzeciwu obu stron takie postępowanie to formalność. Sąd może wydać postanowienie bez przeprowadzania rozprawy, mając stanowiska obu stron na piśmie.

Wystarczą oświadczenia stron, nie ma potrzeby wykazywania swoich dochodów. Skoro uprawniony do alimentów twierdzi, że zakończył edukację, usamodzielnił się i osiąga dochody, to sąd nie musi przeprowadzać w tym zakresie postępowania dowodowego.