Ładowanie...

Alimenty przez komornika na córkę która skończyła szkołę i podjęła pracę

Marek Gola • Opublikowane: 2022-05-05 • Aktualizacja: 2022-05-22

Płacę alimenty przez komornika na córkę, która skończyła szkołę w czerwcu 2021 roku. Obecnie pracuje, a od października 2021 komornik przesyła alimenty byłej żonie, czy to jest zgodne z prawem, że nadal je pobiera? Na jakiej podstawie komornik podjął takie działania? Córka się nie uczy, ma 21 lat i pracuje, żona pracuje za granicą. Komornik nie chciał udzielić mi wyjaśnień.

Alimenty przez komornika na córkę która skończyła szkołę i podjęła pracę

Zbadanie akt sprawy u komornika

Bez względu na wszystko musi Pan mieć świadomość, że jako dłużnik w toku postępowania egzekucyjnego jest Pan stroną postępowania, co powoduje że ma Pan uprawnienie do zapoznania się z aktami sprawy egzekucyjnej. Innymi słowy w każdym momencie komornik jest zobowiązany udostępnić Panu akta sprawy. Analiza akt sprawy pozwoli z kolei wykazać, czy to córka wskazała rachunek bankowy matki jako rachunek, na który mają być wpłacane alimenty, czy też uczyniła to sama matka. Godzi się nadto podkreślić, iż o ile córka jest pełnoletnia, o tyle ona jest uprawniona do alimentów, a nie jej mama.

Samodzielność dziecka a dalsze pobieranie alimentów

W tym miejscu wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów – zasada prawna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, w którego tezie wskazano, iż „jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego. W razie wątpliwości co do reprezentacji małoletniego organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego”.

Jednocześnie w dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na Pana pytanie. Wskazuje się bowiem, iż „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Pańskie uprawnienie do zapoznania się z aktami sprawy wynika z kolei z treści art. 9 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim „strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny”.