Ładowanie...

Pozew o alimenty na dziecko

Autor: Zuzanna Lewandowska • Opublikowane: 2022-07-31

Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania dziecka stanowi realizację szeroko pojętych obowiązków rodzicielskich. Każdy z rodziców jest bowiem obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy majątek dziecka przynosi takie dochody, które wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeśli do ustalenia obowiązku alimentacyjnego nie dochodzi w wyroku rozwodowym, w celu uzyskania świadczeń należy złożyć pozew do sądu rejonowego. W dzisiejszym artykule przybliżymy wymogi formalne, jak również pozostałe elementy, które musi spełnić pozew o alimenty na dziecko.

Pozew o alimenty na dziecko

Przesłanki wniesienia pozwu o alimenty

Pozew o alimenty na dziecko można złożyć wtedy, gdy drugi rodzic nie uczestniczy finansowo w jego utrzymaniu i wychowaniu albo uczestniczy jedynie w małej części. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka rozstają się lub już od narodzin dziecka żyją w rozłączeniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzice są małżeństwem.

WAŻNE!

Pozew o alimenty może być wniesiony równocześnie z pozwem o ustalenie ojcostwa.

Każdy z rodziców ma obowiązek utrzymania i wychowania dziecka, co wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka obowiązuje do czasu, gdy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Oznacza to, że przesłanką wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego nie jest uzyskanie pełnoletniości ani co do zasady nawet ukończenie nauki.

Strony postępowania o alimenty na dziecko

Osobą uprawnioną do wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów jest dziecko. W związku z tym, to dziecko jest powodem w sprawie sądowej. Jeżeli dziecko jest małoletnie, czyli nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, jest reprezentowane przez swojego rodzica, który występuje w charakterze przedstawiciela ustawowego. Rodzic może być z kolei reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego. Jeśli dziecko dochodzące alimentów na swoją rzecz jest już dorosłe, jeden z rodziców także może występować w jego imieniu, ale już w charakterze pełnomocnika, a nie przedstawiciela ustawowego.

Pozwanym w sprawie o zasądzenie alimentów na dziecko jest z reguły drugi rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na stałe i nie sprawuje wiodącej nad nim opieki, nierzadko nie czyniąc w żadnym stopniu osobistych starań o wychowanie dziecka. W pozwie należy wskazać, oprócz imienia i nazwiska pozwanego, także jego aktualny adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o alimenty

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty na dziecko jest zawsze sąd rejonowy. Pozew o alimenty można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli w tym przypadku według miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. Powództwo może zostać wniesione także do sądu właściwości ogólnej, tj. do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego. To do strony powodowej należy wybór, do którego sądu, ustalonego według powyższych zasad, wniesie pozew. W sprawach alimentacyjnych obowiązuje bowiem właściwość przemienna.

WAŻNE!

Powództwo należy wytoczyć przed sąd miejsca zamieszkania powoda, gdy brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej (np. gdy pozwany nigdy nie przebywał w Polsce).

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą listem poleconym na adres siedziby sądu.

Wartość przedmiotu sporu

Przyjmuje się, że w pozwie o alimenty powinno się wskazać wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Świadczenia alimentacyjne należą do tzw. świadczeń powtarzających się. W tego typu sprawach wartość przedmiotu sporu stanowi sumę świadczeń za jeden rok. Wysokość dochodzonych alimentów należy więc pomnożyć przez 12 miesięcy.

Przykład:

Pozew o alimenty zawiera żądanie zasądzenia od rodzica na rzecz małoletniego dziecka kwoty 1000 zł alimentów, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca. Wartością przedmiotu sporu będzie kwota 12 000 zł (=1000 zł x 12 miesięcy).

Dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Do pozwu o alimenty trzeba bezwzględnie załączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub dzieci, jeśli pozew dotyczy rodzeństwa). Brak tego dokumentu, który winien być załączony w oryginale, stanowi brak formalny, do uzupełnienia którego wzywa sąd. Dodatkowo do pozwu o alimenty najlepiej jest załączyć wszelkie dokumenty dla wykazania rodzaju i wysokości ponoszonych kosztów utrzymania dziecka.

WAŻNE!

  • Aby wykazać środki na utrzymania dziecka należy załączyć do pozwu faktury imienne, a nie paragony. Nie jest to element obligatoryjny pozwu, ale zwiększa szanse na uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie alimentów we wnioskowanej wysokości.
  • Koszty utrzymania dziecka, które ponoszone są rzadziej niż w stosunku miesięcznym, należy obliczyć dla okresu 1 roku i wyliczyć ich średnią miesięczną.

Dodatkowymi dokumentami, które można załączyć do pozwu o alimenty, są zaświadczenia na wykazanie sytuacji osobistej, zawodowej i zarobkowej pozwanego, jak również tego z rodziców, który występuje w sprawie w imieniu dziecka w charakterze jego przedstawiciela ustawowego. Należy pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb uprawnionego, które są usprawiedliwione, ale także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (pozwanego rodzica).

WAŻNE!

W pozwie o alimenty można zawrzeć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania oraz zeznań świadków na wykazanie sytuacji zarobkowej i majątkowej pozwanego i drugiego z rodziców, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, kosztów utrzymania dziecka, sytuacji osobistej i majątkowej stron. Świadek może zeznawać również na wykazanie zakresu osobistych starań rodziców o wychowanie dziecka.

Uzasadnienie pozwu o alimenty na dziecko

W uzasadnieniu pozwu należy przedstawić okoliczności, które mają istotny wpływ na przebieg sprawy. Przede wszystkim będą to informacje ogólne o pochodzeniu dziecka, opis sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, relacji między rodzicami i ich osobistego wkładu w wychowanie dziecka, jak również informacje co do partycypowania pozwanego w ponoszeniu kosztów utrzymania lub braku takiego udziału. Uzasadnienie powinno też zawierać szczegółowo wyliczone koszty utrzymania i wychowania dziecka, ze wskazaniem konkretnych kwot, w odniesieniu do załączonych faktur imiennych.

WAŻNE!

Sąd w sprawie o zasądzenie alimentów odnosi się do aktualnych i bieżących potrzeb dziecka. Nie jest możliwe zasądzenie alimentów na przyszłość, przy uwzględnieniu jedynie hipotetycznych i potencjalnych potrzeb i kosztów, choćby nawet były planowane.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Pozew o alimenty może zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania. Wniosek może obejmować taką samą kwotę miesięcznych alimentów co roszczenie główne. Składając wniosek o zabezpieczenie należy go dodatkowo uzasadnić, a przede wszystkim uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Opłata sądowa

Strona dochodząca świadczeń alimentacyjnych jest z mocy prawa zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Pozew o alimenty nie podlega więc opłacie sądowej.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu