Ładowanie...

Opłaty i utrzymywanie mieszkania przez małżonków w separacji

Marek Gola • Opublikowane: 2022-06-13

Czy mieszkając z małżonkiem, z którym jest się w separacji, a który nie płaci czynszu ani nie „dokłada” się do podstawowych opłat utrzymania mieszkania (nie wspominając o takich rzeczach jak jedzenie czy podstawowe środki do życia), jestem w stanie wyegzekwować od niego odpowiednie należności? Dodam, że sprawa ciągnie się od kilku lat, a wszystkie prośby o wsparcie finansowe na wspólne utrzymywanie mieszkania zostały zignorowane. Jeśli mogę zrobić coś, aby pociągnąć go do odpowiedzialności, to jak i gdzie zacząć?

Opłaty i utrzymywanie mieszkania przez małżonków w separacji

Wspólne zaspokajanie potrzeb rodziny przez małżonków

U podstaw odpowiedzi na Pani pytanie leż art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Separacja a utrzymywanie mieszkania

Separacja – jak mniemam faktyczna – nie stanowi przeszkody w dochodzeniu pieniędzy na podstawie art. 27. Potrzeby, o których mowa w ww. przepisie, to nie tylko wspólne potrzeby całej rodziny, ale także potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków, a zatem także Pani. Dla ustalenia zakresu obowiązku małżonków, o którym mowa w art. 27, właściwa jest reguła, według której stopa życiowa wszystkich członków rodziny powinna być w zasadzie równa (patrz w szczególności pkt I uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86).

Faktyczna separacja nie powoduje z mocy prawa zniesienia obowiązku istniejącego na podstawie art. 27. Nie ulega jednak wątpliwości, iż ma to natomiast wpływ na ukształtowanie i zakres niniejszego obowiązku (tak przede wszystkim J. Gwiazdomorski, „Alimentacyjny” obowiązek…, s. 55–79, w: System...). Przywołać należy stanowisko wyrażone w pkt II uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, powołane w uwadze 6., zgodnie z którym „separacja nie powinna wywierać ujemnego wpływu na możliwość zaspokajania potrzeb dzieci i jego zakres (według równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny), a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego z małżonków, przy którym dzieci pozostały”. 

Pozew o alimenty od męża

Mając na uwadze powyższe, w chwili obecnej może Pani wystąpić do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich z powództwem o zapłatę alimentów tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Pozew nie podlega opłacie. Niemniej, by skutecznie dochodzić takich należności, zasadne byłoby zebranie dowodów na okoliczność ich ponoszenia, tj. na okoliczność ich wysokości oraz tytułu należności – opłaty za mieszkanie, media, wyżywienie oraz inne. Gdy będzie Pani czyniła zakupy, proszę brać faktury na swoje dane. Wystarczy, że poda Pani swój NIP w kasie, a wówczas uzyska Pani należność.