Ładowanie...

Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko a alimenty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-02-23

Moja córka ma 25 lat, mieszka w UK, nie pracuje i studiuje zaocznie on-line w Polsce. Niedawno wyszła za mąż za Walijczyka, który pobiera zasiłek stały ze względu na niepełnosprawność. Czy córce nadal przysługuje prawo do alimentów? Czy na dziecko które wstępuje w związek małżeński należą się alimenty?

Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko a alimenty

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Z treści Pani pytania wynika, że córka zamieszkuje poza granicami kraju, zaś zaocznie w trybie online studiuje w Polsce. Niedawno wyszła za mąż. Zastanawia się Pani, czy córka ma prawo do pobierania alimentów.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż obowiązek płacenia alimentów nie jest ograniczony wiekiem dziecka, lecz jego sytuacją majątkową i osobistą. Wskazać trzeba na głos doktryny, zgodnie z którym: „Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go” (M. Sychowicz, H. Ciepła, S. Kalus, B. Czech, T. Domińczyk, K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 960).

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt III CKN 257/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 70): „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.

Związek małżeński a alimenty

W mojej ocenie, wstępując w związek małżeński, Pani córka pokazała, że osiągnęła samodzielność życiową. W chwili obecnej w pierwszej kolejności winna być bowiem utrzymywana przez męża, a dopiero później przez rodziców. To na małżonku ciąży obowiązek utrzymania rodziny, którą z Pani córką tworzy.

Z uwagi na powyższe uważam, że zasadne jest założenie sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Sąd odpowiedni do rozpoznania sprawy to sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich) właściwy dla miejsca zamieszkania córki. Opłata sądowa wynosi 5% od rocznej wysokości alimentów. Oczywiście nikt nie da Pani 100% gwarancji, że sprawa zakończy się po Pani myśli, ale nie wyobrażam sobie dalszego alimentowania córki, która zamieszkuje z mężem i wspólnie z nim gospodaruje.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu