Ładowanie...

Zakończenie nauki i podjęcie pracy a zniesienie alimentów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-11-06

Obecnie płacę alimenty ustanowione wyrokiem sądu. Dodatkowo ciąży na mnie również nakaz komorniczy dotyczący alimentów. Na dziś nie mam żadnych zaległości. Matka małoletniego na tamten czas złożyła wniosek o nakaz komorniczy, wiele lat temu, w obawie o zaległości. Syn, na którego łożę alimenty, podjął pracę, jasno zadeklarował, że nie ma zamiaru kontynuować nauki. Jak mogę się ubiegać o zniesienie alimentów na syna, który ma 22 lata?

Zakończenie nauki i podjęcie pracy a zniesienie alimentów

Samodzielność syna

Wszystko zależy od tego, czy syn dalej się uczy i czy jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli nie pobiera już nauki i podjął pracę zarobkową, to obowiązek alimentacyjny powinien ulec uchyleniu. Wszystko także zależy od Państwa woli w zakresie łożenia alimentów- obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem określony żadnym sztywnym terminem – zależy od możliwości samodzielnego utrzymania się dziecka.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Koniec alimentów

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, jeżeli nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3).

Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Z uwagi na to, jeżeli syn zakończył naukę i podjął pracę zarobkową, może Pan uchylić obowiązek alimentacyjny. Aby tego dokonać, musi Pan złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania syna pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wskazując w uzasadnieniu, iż syn podjął pracę zarobkową i utrzymuje się samodzielnie, a także przedłożyć na tę okoliczność dowody – zeznania świadków, dokumenty itp. Jeżeli jest Pan w stanie z synem się porozumieć, mogą Państwo udać się do mediatora, która sporządzi ugodę o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego i skieruje ją do sądu w celu zatwierdzenia – postępowanie takie jest znacznie szybsze niż sprawa sądowa, wymaga jednak zgody syna.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu