Ładowanie...

Umowa dotycząca alimentów z dorosłą córką

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-12-18

Sprawa dotyczy umowy dotyczącej alimentów. Mam nieślubną córkę w wieku 22 lat z kobietą, z którą nie utrzymuję kontaktów. Córka obecnie kończy licencjat na studiach płatnych i jednocześnie trochę pracuje. Ponieważ nie jest to praca na stałą umowę, więc trudno jest mi stwierdzić, ile tak naprawdę zarabia. Cały czas płacę jej bezpośrednio zasądzone wcześniej alimenty. Teraz chciałaby kontynuować naukę na studiach magisterskich. Oczywiście chciałbym jej nadal pomagać w miarę moich możliwości. Nie jestem jednak w stanie kontrolować, czy rzeczywiście będzie studiować, a jeżeli nawet, to czy nie będzie tych studiów sztucznie przeciągać. Mam zatem pytanie – czy mogę z nią ustalić teraz jakąś umowną kwotę, którą wypłaciłbym jej jednorazowo lub w kilku ratach, niezależnie od długości jej dalszych studiów, zamiast regularnych alimentów? Czy taka umowa dotycząca alimentów miałaby moc prawną i nie wymagałaby to już żadnej decyzji sądowej?

Umowa dotycząca alimentów z dorosłą córką

Ugoda dotycząca alimentów

Jak najbardziej jest taka możliwość, jednak w pierwszej kolejności powinni Państwo uchylić obecny obowiązek alimentacyjny – poprzez zawarcie ugody przed mediatorem lub sądownie, a następnie na podstawie pisemnego porozumienia może Pan przekazać córce dowolną kwotę. Niestety nie ma w ustawie określonych sztywnych reguł, do kiedy należy się dziecku obowiązek alimentacyjny – każdorazowo sprawa ta jest indywidualna. Jeżeli córka nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie i np. dalej pobiera naukę oraz nie pracuje, to roszczenie o uchylenie alimentów nie będzie zasadne. Jeżeli jednak córka pracuje i jest w stanie samodzielnie się utrzymać, to jak najbardziej alimenty można uchylić. Jeżeli bowiem uczy się w trybie zaocznym i ma możliwość pracy w tygodniu lub w innych godzinach po szkole, to w mojej ocenie roszczenie o uchylenie będzie zasadne.

Zobowiązanie do alimentowania dorosłego dziecka

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103). Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą.

Starania córki o samodzielne utrzymanie się

W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia. W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, jeżeli „nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się". Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3).

Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Z uwagi na to, jeżeli córka uczy się, ale ma możliwość podjęcia pracy, a więc jak wskazał SN powyżej – możliwe jest uchylenie się od ponoszenia obowiązku alimentacyjnego.

Z uwagi na powyższe, proszę spróbować porozumieć się z córką, czy ugodowo chce uchylić alimenty w zamian za jednorazową sumę – wtedy możecie się Państwo udać do mediatora w celu sporządzenia ugody lub skierować do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na powyższe okoliczności. 

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu