Ładowanie...

Pobieranie zaległych alimentów przez dorosłe dziecko

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2024-02-23

Mój ojciec całe życie nie płacił mi alimentów, od kilku lat spłaca po 50–100 zł miesięcznie. Dostałem od komornika kiedyś informację i zapytanie, czy ma ściągać zaległe alimenty. Zgodziłem się na to. Było to po skończeniu 18 lat. Czy jeżeli teraz mam pracę, to mam prawo do pobierania tych zaległych funduszy? Nie uczę się już, mam 25 lat i pracuję.

Pobieranie zaległych alimentów przez dorosłe dziecko

Ściąganie zaległych alimentów

Jeśli komornik cały czas prowadzi egzekucję, to alimenty nie są przedawnione i ma Pan prawo do pobierania zaległości. Alimenty są należne dziecku, a tylko wypłacane na ręce matki do czasu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnegoroszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Terminy przedawnienia roszczeń

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1104) dokonano istotnej zmiany przepisów o przedawnieniu, w tym między innymi skrócono z 10 do 6 lat ogólny (podstawowy) termin przedawnienia.

Natomiast zgodnie z regulacjami intertemporalnymi cytowanej noweli do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy – Kodeks cywilny), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku (art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Z kolei, jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie tej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku, nastąpiłby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej). Nowela nie zmienia przepisów o początku, zawieszeniu ani przerwaniu biegu przedawnienia.

Termin przedawnienia, o jakim mowa w art. 125, podlega ogólnym regułom dotyczącym biegu terminu przedawnienia, w szczególności może on ulegać zawieszeniu i przerwaniu. Stosownie zaś do treści art. 123 § 1 pkt 1 §bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo”. Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (por. art. 124).

W trakcie trwania egzekucji prowadzonej przez komornika terminy przedawnienia zawieszają się. A samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia. Zakończenie egzekucji komorniczej (na wniosek czy z urzędu) powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Ani, która po ukończeniu studiów zdecydowała się na ściągnięcie zaległych alimentów od ojca

Ania, mając 23 lata i świeżo po studiach, dowiedziała się, że jej ojciec, który nigdy nie płacił alimentów, posiada teraz stabilną sytuację finansową. Pomimo że Ania rozpoczęła swoją pierwszą pracę, zdecydowała się skorzystać z pomocy prawnej, aby odzyskać zaległe alimenty za lata, kiedy jej ojciec powinien był się do nich dokładać. Proces ten był dla niej nie tylko walką o środki finansowe, ale także o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za lata zaniedbań.

 

Historia Tomasza, który po otrzymaniu informacji od komornika, postanowił nie dochodzić zaległych alimentów

Tomasz, mając 26 lat i stabilną pracę, otrzymał informację od komornika o możliwości ściągnięcia zaległych alimentów od jego ojca. Jednak po długim zastanowieniu i rozmowie z rodziną zdecydował, że nie będzie tego robił. Jego decyzja była podyktowana chęcią zamknięcia trudnego rozdziału życia i uniknięcia dalszych konfliktów rodzinnych, mimo że prawnie miał do tego pełne prawo.

 

Opowieść Katarzyny, która odzyskała zaległe alimenty i przeznaczyła je na cel edukacyjny

Katarzyna, 27-letnia doktorantka, dowiedziała się o możliwości dochodzenia zaległych alimentów od swojego ojca, z którym od lat nie miała kontaktu. Po skonsultowaniu się z prawnikiem i rozpoczęciu procedury egzekucyjnej, udało jej się odzyskać znaczną sumę zaległych alimentów. Środki te zdecydowała przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z jej dalszą edukacją i rozwojem naukowym, co było dla niej najlepszą formą inwestycji w przyszłość.

Podsumowanie

Dochodzenie zaległych alimentów przez dorosłe dzieci to temat skomplikowany, który budzi wiele emocji. Prawo daje możliwość odzyskania należnych środków, nawet po osiągnięciu pełnoletniości, a każdy przypadek jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia. Decyzja o podjęciu takich kroków często zależy od osobistych przekonań, potrzeb finansowych oraz chęci uzyskania sprawiedliwości za lata zaniedbań.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu zaległych alimentów? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania pism. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, abyś mógł skutecznie odzyskać to, co Ci się należy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu