Ładowanie...

Dług alimentacyjny, jak go obniżyć lub anulować?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2024-06-29

Zalegam z alimentami córce od 9 lat. Córka nie utrzymuje z mną kontaktu (dlatego m.in. przestałem płacić). Jest pełnoletnia, pracuje i 2 lata temu wyszła za mąż, mimo to komornik nadal nalicza alimenty. Jestem schorowany i nie wyobrażam sobie spłaty ponad 100 tys. zł. Co mam robić? Zarabiam oficjalnie 560 zł, płacę od 5 miesięcy 260 zł na konto komornika.

Dług alimentacyjny, jak go obniżyć lub anulować?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Jeżeli alimenty są wciąż od Pana pobierane – pomimo samodzielności córki – to powinien Pan w pierwszej kolejności wystąpić do sądu o uchylenie niniejszego obowiązku. Zgodnie bowiem z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 K.r.o.: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”.

Artykuł 133 § 1 K.r.o. przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103 K.r.o.).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sądowne uchylenie alimentów

Mając powyższe na uwadze, a także opinię orzecznictwa, podnoszę, iż jeżeli w chwili obecnej córka jest dorosła i utrzymuje się samodzielnie, a Pan zmaga się z problemami zdrowotnymi, jest jak najbardziej zasadne i powinno być uwzględniona przez sąd. W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jeżeli »nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się«. Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3). Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Porozumienie z wierzycielem alimentacyjnym i umorzenie egzekucji

W dalszej części natomiast, powinien Pan porozmawiać z córką lub komornikiem, jaki wierzyciel domaga się długu – czy jest to córka, czy może fundusz alimentacyjne, albowiem to on zastępczo mógł pokrywać należne córce alimenty.

Jeżeli wierzytelności dochodzi tylko córka, może się Pan z nią porozumieć, aby złożyła wniosek o umorzenie egzekucji. Jeżeli natomiast wierzycielem jest fundusz, również może Pan wystąpić o umorzenie całkowite lub częściowe – procedura jest jednak sformalizowana i wymaga dowodzenia swoich racji.

Przykłady

Jan przez wiele lat płacił alimenty na swojego syna, Adama.

Adam osiągnął pełnoletność, podjął pracę i samodzielnie utrzymuje siebie oraz swoją rodzinę. Mimo to, Jan nadal musiał płacić alimenty, ponieważ formalnie nie wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Jan, mając niskie dochody i poważne problemy zdrowotne, zdecydował się w końcu złożyć wniosek do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na fakt, że jego syn jest w pełni samodzielny. Sąd przychylił się do jego wniosku, zwalniając Jana z dalszego obowiązku płacenia alimentów.

 

Maria płaciła alimenty na swoją córkę Annę, która po osiągnięciu pełnoletności kontynuowała naukę na studiach dziennych.

Anna jednak zaczęła zaniedbywać swoje obowiązki akademickie, nie uczestniczyła w zajęciach, nie zdawała egzaminów i nie kontynuowała nauki. Maria, widząc, że Anna nie dokłada starań do uzyskania samodzielności, złożyła wniosek do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Sąd, po przeanalizowaniu sytuacji, uznał, że Anna nie stara się uzyskać samodzielności, i uchylił obowiązek alimentacyjny Marii.

 

Piotr przez wiele lat płacił alimenty na swojego syna, Marka.

Marek po osiągnięciu pełnoletności i zakończeniu edukacji podjął pracę i założył rodzinę. Mimo to, alimenty nadal były pobierane z wynagrodzenia Piotra, ponieważ nie zgłosił formalnie zmiany sytuacji swojego syna. Piotr, zmagający się z chorobą i mający niskie dochody, postanowił porozmawiać z synem. Marek, rozumiejąc sytuację ojca, zgodził się złożyć wniosek o umorzenie egzekucji alimentów. Dzięki temu Piotr został zwolniony z dalszego obowiązku płacenia alimentów, co znacznie poprawiło jego sytuację finansową.

Podsumowanie

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec pełnoletnich dzieci nie jest automatycznie znoszony wraz z osiągnięciem przez dziecko dorosłości. W sytuacji, gdy dziecko staje się samodzielne, rodzic może złożyć wniosek do sądu o uchylenie tego obowiązku, zwłaszcza gdy zmaga się z problemami zdrowotnymi i finansowymi. Istotne jest również porozumienie z wierzycielem alimentacyjnym, co może prowadzić do umorzenia egzekucji alimentów.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie alimentów? Skorzystaj z naszych usług online - oferujemy profesjonalne porady prawne oraz pomoc w sporządzaniu pism sądowych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu