Ładowanie...

Obowiązki dorosłych dzieci wobec rodziców, czyli alimenty na rodziców

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-05-14

Mam 3 rodzeństwa i problem z uzyskaniem od nich pomocy w opiece nad mamą. Brat, któremu mama przekazała gospodarstwo za rentę rolniczą, nie chce w niczym pomóc, to samo siostra, jedynie drugi brat zobowiązał się do dawania 500 zł na opiekunkę, ale to nie wystarczy. Ja sama nie daje rady z mamą, bo mam 3 dzieci i pracuję, mąż też. Zostałam z opieką sama, a mama ma demencję, choruje na serce i posiada jeszcze wiele innych chorób. Każdy z rodzeństwa coś od niej dostał, każdemu pomagała, ale mają do niej żal, że wychowani zostali przez babcię, a ona poznała mojego tatę i próbowała ułożyć sobie życie. Jestem z córką z drugiego małżeństwa, między mną a rodzeństwem jest prawie 20 lat różnicy. Mieszkam w domu, który w testamencie zapisała mi mama. Jednak nie daję sobie sama rady w opiece nad nią, chciałabym, aby w jakiś sposób mi pomogli. Nie stać mnie na opłacanie 24-godzinnej opieki, a tego potrzebuje mama. Nie ma mowy o oddani jej do ośrodka. Co mogę zrobić?

Obowiązki dorosłych dzieci wobec rodziców, czyli alimenty na rodziców

Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców

Jedynym sposobem uzyskania środków od dzieci mamy jest podanie ich o alimenty. Musi to zrobić mama albo Pani jako jej pełnomocnik.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Pokrewieństwo oznacza istnienie stosunku opartego na pochodzeniu od wspólnego przodka. Powód i pozwany jako ojciec i syn są krewnymi w linii prostej w rozumieniu art. 617 K.r.o. Stosownie zaś do art. 129 § 1 K.r.o. obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Wobec tego obowiązek utrzymania rodziców obciąża dzieci, które należą do grupy zstępnych, albowiem łączy ich najbliższy stopień pokrewieństwa.

Alimenty, gdy rodzic żyje w niedostatku

Zwrócić jednak należy uwagę, iż w myśl art. 133 § 2 K.r.o. – poza wypadkiem obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Pojęcie niedostatku było szczegółowo analizowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie. Zgodnie z prezentowanym stanowiskiem pojęcie niedostatku nie tylko odnosi się do takiego stanu, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb (orzeczenie SN z 29.09.1958 r. 2 Cr 817/57 , OSPiKA 1959/11/294 ). Jednocześnie, w kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, wyraźnie zaznaczono, że zaspokojenie potrzeb każdego człowieka powinno nastąpić przede wszystkim z jego własnych środków. Dotyczy to dochodów z pracy, z majątku, ze świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego. Za osoby znajdujące się w niedostatku należy zatem uważać osoby, które własnymi siłami nie są w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb z uzyskiwanych dochodów.

Oddalenie powództwa o alimenty na rodzica ze względu na zasady współżycia społecznego

Musi Pani jednak mieć na uwadze, że sąd może oddalić powództwo ze względu na zasady współżycia społecznego – fakt, iż dzieci wychowywała babcia – uznając żądanie alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 144 1 K.r.o.). Zasady współżycia społecznego to nieskodyfikowane normy postępowania, funkcjonujące powszechnie w społeczeństwie i mające na celu ochronę społecznie akceptowanych wartości (czyli stanów rzeczy) lub dóbr niematerialnych. Ogólnie rzecz ujmując, uprawnionym jest przyjęcie, że przez zasady współżycia społecznego, należy rozumieć podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania.

Zasady współżycia społecznego, w rozumieniu art. 144 1 K.r.o., są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wyjątkowych sytuacjach, które przepis ten ma na względzie. Dlatego do zastosowania tego przepisu konieczna jest ocena całokształtu szczególnych okoliczności danego rozpatrywanego wypadku w ścisłym powiązaniu nadużycia prawa z konkretnym stanem faktycznym.

Pozew o alimenty od dzieci

Jest to jednak jedyny sposób na uzyskanie środków na opiekę. Pokrycie usprawiedliwionych potrzeb. Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym – sądzie rodzinnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania mamy. Pozwać należy wszystkie dzieci, które nie chcą partycypować w pokrywaniu usprawiedliwionych potrzeb mamy.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu