Ładowanie...

Nieakceptowalne zachowania matki wobec dorosłego syna, jak się przeciwstawić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-05-11

Mamy poważny problem z matką mojego męża. Ona sądownie była zobowiązana do płacenia na niego alimentów, po tym jak opuściła rodzinę, gdy mąż miał 14 lat. Wychowywał go ojciec. Ona te alimenty płaciła sporadycznie, stąd narósł dług w funduszu alimentacyjnym. O dług matka oskarża syna, nakazując mu spłatę zadłużenia (mąż dawno ukończył 26 rok życia), ponieważ uważa te środki za nienależnie pobrane. Grozi zgłoszeniem sprawy do prokuratury. Czy ma do tego podstawy? Są jeszcze inne sprawy, których nie sposób akceptować. Mąż z uwagi na bezpieczeństwo rodziny nie chce podać matce swojego adresu, a ta grozi wysłaniem jakiegoś pisma z sądu. Grozi, że zgłosi na policję, jakoby mąż się ukrywał, a ona chce mu wysłać pismo. Co z tym można zrobić? I ostatnia sprawa: matka telefonuje i mailuje do miejsca pracy męża, szargając jego opinię i fałszywie oskarżając o nękanie w dzieciństwie oraz nienależnie pobrane alimenty. Poniża go w oczach współpracowników, a ponadto wyszukuje w internecie członków mojej rodziny, dzwoni do nich i również szkaluje, przy tym nalega na ujawnienie jego adresu, czego nikt do tej pory nie uczynił. Jak się przeciwstawić takim zachowaniom?

 

Nieakceptowalne zachowania matki wobec dorosłego syna, jak się przeciwstawić?

Obowiązek rodzica alimentacji dziecka do uzyskania samodzielności

Oczywiście, matka Pani męża nie może się w ten sposób zachowywać. W pierwszej kolejności wskazuję, iż mąż nie jest obowiązany do zwrotu alimentów.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Artykuł 133 § 1 K.r.o. przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103 K.r.o.).

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Dlatego też, jeżeli matka męża nie uchyliła tego obowiązku, była ona obowiązana do płacenia.

Karalność uporczywego nękania

Idąc dalej podnoszę, iż nie mają Państwo obowiązku podawać swojego adresu zamieszkania. Jeżeli natomiast dochodzi do zniesławienia i nękania męża, powinien on takie działania zgłosić do prokuratury, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego (K.k.): „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Bardzo istotne w niniejszej sprawie jest znamię uporczywości łączy w sobie dwa elementy. Jeden z nich charakteryzuje postępowanie sprawcy od strony podmiotowej, a polega na szczególnym nastawieniu psychicznym wyrażającym się w nieustępliwości, chęci postawienia na swoim (obojętnie z jakich pobudek), podtrzymywaniu własnego stanowiska na przekór ewentualnym próbom jego zmiany. Drugi element, obiektywny, polega na trwaniu takiego stanu rzeczy przez pewien dłuższy czas (zob. uchw. SN z 9.6.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86; zob. również wyr. SN z 24.11.1970 r., V KRN 437/70, OSNKW 1971, Nr 3, poz. 37 z aprobującą glosą Z. Siwika, PiP 1972, Nr 3, s. 173 i n.; wyr. SN z 19.12.1979 r., V KRN 297/79, OSNPG 1980, Nr 6, poz. 79; wyr. SN z 28.11.1995 r., III KRN 137/95, Prok. i Pr. – wkł. 1996, Nr 6, poz. 11; wyr. SN z 27.2.1996 r., II KRN 200/95, Prok. i Pr. – wkł. 1996, Nr 10, poz. 8; post. SA w Krakowie z 13.12.2000 r., II AKz 289/00, KZS 2000, Nr 12, poz. 28).

Pomawianie i zniesławianie

Zgodnie bowiem z treścią art. 212 § 1 K.k.: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 216 § 1 K.k.: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Ustawodawca nie sprecyzował, na czym ma polegać znieważanie, a więc należy przyjąć szerokie rozumienie tego pojęcia. Przez znieważanie należy zatem rozumieć wszelkie zachowania sprawcy, które w sposób demonstracyjny wyrażają pogardę dla innej osoby, w szczególności mają poniżyć jego godność osobistą i sprawić, by poczuł się dotknięty lub obrażony (post. SN z 7.5.2008 r., III KK 234/07, Biul. PK 2008, Nr 10, poz. 33).

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu