Ładowanie...

Koniec płacenia alimentów na dorosłe dziecko gdy nie ma dowodów że nadal się uczy

Autor: Zuzanna Lewandowska • Opublikowane: 2024-06-10

Mam dorosłe, 24-letnie dziecko. Nie mam żadnego dowodu, że nadal się uczy. Posiadam małe dzieci z drugiego związku. Czy możliwy jest już koniec płacenia alimentów (płacę 600 zł) na córkę? Jak do niego doprowadzić?

Koniec płacenia alimentów na dorosłe dziecko gdy nie ma dowodów że nadal się uczy

Alimenty aż do usamodzielnienia się dziecka

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Cytowany przepis w § 3 wskazuje, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wskazał Pan, że jest Pan obowiązany do alimentacji względem córki i alimenty wynoszą miesięcznie 600 zł. Córka ma 24 lata, nie przesłała Panu zaświadczenia o nauce.

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub z chwilą zakończenia nauki. Przesłanką do ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego nie jest również urodzenie się dziecka w kolejnym związku i konieczność jego utrzymania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1032/00).

Ponadto, nawet zakładając, że Pana córka ukończyła już naukę i osiągnęła kwalifikacje zawodowe, to przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przedmiotowych kwalifikacji. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 listopada 1998 r. (sygn. akt: I CKN 898/97) wskazał, że „nie należą bowiem do rzadkości sytuacje, kiedy to osoby legitymujące się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie o zakończenie alimentacji

W związku z powyższym obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie, ale może ustać w sytuacji, gdy dorosłe dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie lub nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Każda sprawa jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie. W jednym przypadku sąd uzna, że zaistniały podstawy do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, a w innym wręcz przeciwnie. Powyższe przesłanki będzie Pan musiał udowodnić w postępowaniu sądowym. Do ustalenia, że obowiązek alimentacyjny ustał, jest konieczne złożenie pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał.

Do pozwu musi Pan obowiązkowo załączyć skrócony odpis aktu urodzenia córki, orzeczenie sądu o zasądzeniu alimentów (np. wyrok Sądu Rejonowego o ustaleniu obowiązku alimentacyjnego lub wyrok rozwodowy - odpis w oryginale), jak również dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Opłata sądowa jest stała i zależna od wartości przedmiotu sporu. Przy alimentach w wysokości 500 zł opłata od pozwu wynosi 400 zł, co wynika bezpośrednio z art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W uzasadnieniu pozwu musi Pan wskazać stan faktyczny, aktualną sytuację życiową swoją i córki, jak również wykazać, że córka samodzielnie się utrzymuje lub ma możliwość samodzielnego utrzymania się, ale nie czyni ku temu starań. Do pozwu może Pan załączyć dodatkowe dokumenty na poparcie swoich twierdzeń (np. wydruki z wiadomości SMS lub Messenger czy nawet wydruk ze strony typu LinkedIn, z której wynikałoby, że córka podjęła pracę zarobkową w konkretnym miejscu).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Samodzielność dziecka

Jeśli chodzi o pojęcie samodzielnego utrzymania się, to rozumie się przez to zapewnienie minimum socjalnego zapewniającego zaspokajanie przez pełnoletnie dziecko podstawowych potrzeb życiowych (koszty związane z mieszkaniem, wyżywieniem, ubraniem, itp.). Sama hipotetyczna możliwość samodzielnego utrzymania się nie prowadzi do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 r. (sygn. akt I CKN 1538/99) wskazał, że „dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach”.

Podsumowując, nie jestem w stanie zagwarantować Panu, że sąd uwzględni Pana powództwo w całości i stwierdzi, że doszło do ustania obowiązku alimentacyjnego. Każda sprawa jest inna i wszystko zależy od tego, jakie fakty zostaną ustalone w toku sprawy i jak przebiegnie całe postępowanie. Niemniej może Pan złożyć pozew o uznanie, że obowiązek alimentacyjny ustał i na podstawie przedstawionych przez Pana informacji – istnieją ku temu podstawy.

Przykłady

 

Jan, ojciec 24-letniej Anny, od kilku lat płaci alimenty na córkę, mimo że nie otrzymuje od niej żadnych informacji o jej dalszej edukacji. Jan jest ponadto ojcem dwójki małych dzieci z drugiego związku, co znacznie obciąża jego budżet domowy. Postanawia złożyć pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego, argumentując, że córka nie dokłada starań, aby się samodzielnie utrzymywać i nie dostarcza dowodów na kontynuowanie nauki.

 

Maria od lat płaci alimenty na swojego 25-letniego syna, który po zakończeniu studiów nie podjął żadnej pracy. Syn nie informuje Marii o swojej sytuacji zawodowej ani nie dostarcza żadnych dokumentów potwierdzających kontynuowanie nauki. Maria, mając na uwadze swoje trudności finansowe, składa wniosek do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wykazując, że syn jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ale tego nie robi.

 

Piotr regularnie płaci alimenty na swoją 23-letnią córkę, która po ukończeniu szkoły średniej nie podjęła żadnych studiów ani pracy. Piotr podejrzewa, że córka żyje na jego koszt, a sam ma trudności z utrzymaniem nowej rodziny. Postanawia skierować sprawę do sądu, by wykazać, że córka nie stara się o samodzielność finansową i nie dostarcza żadnych dowodów na kontynuowanie edukacji, w związku z czym obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony.

Podsumowanie

 

Aby zakończyć obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dziecko, rodzic musi wykazać, że dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub nie podejmuje starań w tym kierunku, a także brak dowodów na kontynuowanie edukacji. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd, co oznacza, że konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów i złożenie odpowiedniego pozwu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie alimentów? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism sądowych, aby skutecznie zakończyć obowiązek alimentacyjny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt V CKN 1032/00
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. sygn. akt I CKN 1538/99

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu