Ładowanie...

Dlaczego sąd zasądził alimenty wstecz, skoro były płacone dobrowolnie?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-10-19

Przy rozwodzie zostały zasadzone alimenty na moją córkę, podczas gdy już mieszkaliśmy za granicą. Ja jednak zgodziłem się dobrowolnie płacić na nią alimenty już 6 miesięcy przed ich zasądzeniem w Polsce. Sąd wiedział, że już płacę, bo przedstawiłem na to dokumenty, mimo to zignorował wszystko i zasądził jeszcze raz. Zmuszono mnie do płacenia wstecz, czyli w sumie podwójnie, w konsekwencji mam komornika i licytację mieszkania. Czy to jest zgodne z prawem?

Dlaczego sąd zasądził alimenty wstecz, skoro były płacone dobrowolnie?

Dobrowolnie alimenty na dziecko

W Pańskim opisie brakuje kilku istotnych informacji, ale, jak sądzę, problem dotyczy głównie tego, czy jeżeli płacił Pan wcześniej dobrowolne alimenty, jest Pan obowiązany ponowić płatność.

Zależne to jest jednak od wysokości uiszczanych alimentów. Jeżeli bowiem przed wydaniem orzeczenia płacił Pan alimenty w kwocie np. 500 zł, a sąd wydał orzeczenie, na podstawie którego zobowiązał Pana do płatności 700 zł, to obowiązany jest Pan pokryć różnicę za okres wskazany w orzeczeniu. Proszę jednak mieć na uwadze, iż aby uniknąć ewentualnego postępowania egzekucyjnego, musi Pan posiadać potwierdzenie uiszczenia wcześniejszych alimentów. Wszystko bowiem zależy od sentencji wyroku oraz wskazanego tam obowiązku i zakresu.

Przeciwegzekucyjne powództwo opozycyjne

Jeżeli natomiast komornik i tak wszczął egzekucję, a Pan wcześniej dokonał płatności alimentów, mógł Pan zgłosić powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z treścią art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.”

Egzekucja alimentów – pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Należy w tym miejscu podnieść, iż wierzyciel może prowadzić egzekucję na podstawie tytułów egzekucyjnych uzyskanych w wyniku postępowań sądowych. Zdarza się czasami, iż wyrok uzyskany przez wierzyciela został wydany z powodu niedopełnienia przez dłużnika obowiązków w procesie lub zaniechania różnych działań. Z tego też powodu dłużnik musi posiadać również możliwości przeciwstawienia się egzekucji.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z 26.07.2012 r. (II CSK 760/11, Legalis) – powództwo opozycyjne jest skuteczne przeciw każdemu sądowemu tytułowi wykonawczemu.

Z uwagi na powyższe, jeżeli kwestionuje Pan zasadność wydania tytułu wykonawczego, jakim jest orzeczenie sądu w przedmiocie alimentów, albowiem kwestionuje Pan powództwo co do zasady – powinien Pan w toku niniejszego postępowania złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Jednocześnie wskazuję, iż licytacja nieruchomości jest ostatnią możliwością w przypadku braku spłaty zadłużenia.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu