Ładowanie...

Czy muszę płacić alimenty na córkę która się usamodzielniła?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-11-26

Od kilkunastu lat jestem po rozwodzie, płacę zasądzone alimenty na dwie córki. Starsza ma obecnie 22 lata, studiuje zaocznie, jest na 2 roku, a równolegle przez kilka ostatnich miesięcy była zatrudniona, a od tego miesiąca rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyprowadza się od matki i będzie mieszkać ze swoim chłopakiem w wynajętym mieszkaniu. Czy w przedstawionej sytuacji mogę liczyć na zniesienie obowiązku alimentacyjnego? Czy możliwa jest ugoda, dzięki której nie będę musiał występować z pozwem sądowym? Z kim taką ugodę zawrzeć – z matką czy bezpośrednio z córką?

Czy muszę płacić alimenty na córkę która się usamodzielniła?

Pełnoletniość dziecka a dalsza alimentacja

Zacznę od tego, że od osiągnięcia pełnoletności to córka jest dysponentem swoich alimentów, a nie jej matka. Wszelkie więc decyzje w tym zakresie podejmuje ona.

W przedstawionej sprawie jest szansa na uchylenie alimentów, o ile córka jest samodzielna i jej zarobki wystarczają na pokrycie jej potrzeb, albo alimentowanie jej jest dla Pana obecnie zbyt obciążające (w tym wypadku należy wyważyć interesy dziecka i Pana), albo obie te przesłanki zachodzą jednocześnie.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Samodzielność finansowa dorosłego dziecka, sytuacja ekonomiczna rodzica

Zakres potrzeb dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców, ustanawia przepis art. 96 K.r.o. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży, środków higieny, potrzeb szkolnych oraz leczenia.

Należy podkreślić, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 133 § 1 K.r.o. – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W orzecznictwie przyjął się pogląd, że jeżeli dzieci są już dorosłe, wówczas istnienie ich uprawnienia do alimentów zależy od sytuacji ekonomicznej rodziców i od tego, czy dziecko czyni starania, by ekonomicznie się usamodzielnić (art. 133 § 3 K.r.o.). Rodzice mogą bowiem uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Uchylenie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego

Powyższe wymaga ustalenia zaistnienia zmiany w zakresie stosunków w oparciu o art. 138 K.r.o.: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żadne sztywne terminy, a w szczególności przez termin dojścia alimentowanego do pełnoletności. Trwa on do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się, to więc kryterium decyduje o wygaśnięciu tego obowiązku. Nie jest też związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego podstawowego lub średniego wykształcenia (patrz wyrok SN z dnia 14.11.1997 r., III CKN 257/99 – OSNCP 1988/4/70, SN z dnia 17.12.1976 r., OSP i KA 1977, poz. 196).

Alimenty orzeczone wyrokiem sądu mogą być uchylone wyrokiem sądu. Ugoda zawarta na papierze z córką nie powoduje wygaśnięcia alimentów i jak się jej odmieni, będzie mogła egzekwować te nieopłacone. Proszę więc albo skierować sprawę do sądu, albo zawezwać do próby ugodowej przed sądem– ugoda sądowa ma moc wyroku sądowego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu