Ładowanie...

Od kiedy obowiązują wyższe alimenty?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-07-20

Dlaczego mam płacić wyższe alimenty od dnia złożenia pozwu, skoro sąd odwoławczy na to nie wskazał? Załączam dokumenty sądowe. Proszę o odpowiedź, od kiedy obowiązują mnie podwyższone alimenty.

Od kiedy obowiązują wyższe alimenty?

Korekta wysokości alimentów

Nie widzę niestety w orzeczeniu sądu II Instancji żadnej sprzeczności – jeżeli strona powodowa wniosła o zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu- a w postępowania odrębnych w przedmiocie alimentów sąd może zasądzić alimenty za okres toczącego się postępowania, a nawet wstecz – to sąd II Instancji jest związany takim wnioskiem i dokonał jedynie korekty wysokości alimentów – podwyższając je – jednak niniejsze nie wpływa na okres zasądzonych alimentów albowiem zakładam, iż stanowisko powoda nie uległo zmianie i wnosił on w dalszym ciągu o zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu.

Jeżeli więc sąd II Instancji uwzględnił apelację powoda, to nie mógł orzec na niekorzyść strony powodowej, zasądzając obowiązek alimentacyjny za późniejszy okres – sąd jest bowiem związany stanowiskiem strony powodowej i wysokością żądanego roszczenia – jeżeli w pozwie i w apelacji powód wnosił o alimenty od dnia wniesienia pozwu, to rozstrzygnięcie sądów jest zasadne i niestety jest Pan zobowiązany wyrównać obowiązek alimentacyjny.

Wyroki sądowe

Zgodnie bowiem z treścią art. 321 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie”.

Rozstrzygając merytorycznie sprawę, sąd nie może orzekać o czymś innym, niż żądał powód, ani w rozmiarze większym niż zgłoszone żądanie, bez względu na to, czy ustalenia faktyczne poczynione przez sąd uzasadniałyby wystąpienie z jeszcze innym roszczeniem lub z tym samym roszczeniem, ale w większym zakresie.

Związanie sądu żądaniem pozwu umożliwia utrzymanie sporu w ramach dochodzonej przez powoda ochrony prawnej oraz pełni istotną funkcję gwarancyjną i zabezpieczającą, zapewniając stronie przeciwnej prawo do wysłuchania i podjęcia adekwatnej obrony.

Z tych względów dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie uzasadniających je okoliczności faktycznych stanowi obligatoryjną treść pozwu (art. 187 § 1). Granice sporu wyznacza nie tylko treść żądania pozwu (petitum), ale i podstawa faktyczna powództwa (causa petendi), rozumiana jako okoliczności faktyczne powoływane przez powoda dla uzasadnienia wydania wyroku określonej treści.

Z uwagi na powyższe, tożsamo postępuje sąd II Instancji – orzeczenie więc jest prawidłowe i zrozumiałe – sąd II Instancji dokonał jedynie zmiany kwoty wskazanej w PKT I wyroku – pozostawiając okresy obowiązywania bez zmian.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu