Ładowanie...

Obniżenie zawyżonych alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-07-12

Staram się o opiekę nad dziećmi na naprzemienną, jednocześnie złożyłem też pismo o obniżenie alimentów. Sąd niestety w 2020 roku podwyższył alimenty z kwoty 1200 na 1600, ponieważ oprócz pełnego etatu założyłem działalność i sąd uznał, że mam możliwości finansowe. Czy mam szansę na obniżenie tych zawyżonych alimentów? Przy poprzedniej sprawie zgodziłem się na ugodę (oprócz alimentów opłacanie czesnego w szkole), ale zostałem wprowadzony w błąd. Co mogę zrobić?

Obniżenie zawyżonych alimentów

Zmiana alimentów

Obawiam się, że sąd nie obniży Panu alimentów. Dopiero po zmianie na opiekę naprzemienną będą ku temu podstawy.

Podstawę powództwa stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy zmianę tych okoliczności, które wyznaczają zakres obowiązku alimentacyjnego. W myśl art. 135 § 1 są to z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, zaś z drugiej możliwości zarobkowe zobowiązanego. Istotą postępowania w przedmiocie zmiany obowiązku alimentacyjnego jest zatem porównanie sytuacji istniejącej w chwili orzekania z warunkami istniejącymi w chwili, gdy zakres obowiązku alimentacyjnego został ustalony po raz ostatni. 

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie ciąży, zgodnie z art. 133 § 1, na rodzicach tego dziecka. Rodzice dziecka są więc obowiązani razem do przyczyniania się do zaspokajania jego potrzeb, przy czym każdy z rodziców ma realizować ten obowiązek stosownie do własnych możliwości. Wskazuje na to wyraźnie art. 135 § 1. Innymi słowy koszty utrzymania powódki powinny być ponoszone przez rodziców wspólnie, co nie oznacza, iż w tej samej wysokości. Decydującym przy określeniu wysokości świadczenia jest indywidualna sytuacja zobowiązanego rodzica, jego możliwości zarobkowe. Dodać również należy, iż realizacja obowiązku alimentacyjnego może mieć miejsce poprzez finansowe wsparcie uprawnionego w formie opłacania np. stancji. Obowiązek alimentacyjny w części lub też nawet w całości może być realizowany również w drodze osobistych starań. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci małych lub też starszych, ale wymagających zwiększonych osobistych starań w związku np. z ich stanem zdrowia etc

Zmiana stosunków

Przez zmianę stosunków, o której mowa w art. 138, rozumie się istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006). Obniżenie alimentów następuje wówczas, gdy zmniejszeniu uległy potrzeby uprawnionego albo obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Sąd władny jest określać możliwości majątkowe i zarobkowe nie na podstawie otrzymywanych przez niego dochodów, a na podstawie jego zarobków, które otrzymywałby gdyby przedsięwziął wszelkie możliwe sposoby. W doktrynie prawa rodzinnego występuje jednolity pogląd, że alimenty na rzecz osoby uprawnionej powinny być ustalane na takim poziomie, aby nie spowodować stanu niedostatku osób zobowiązanych do alimentacji. 

Po analizie załączników – obawiam się o pozytywny wynik apelacji, aczkolwiek może Pan próbować.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu