Ładowanie...

Kto może wycofać i zakończyć egzekucję komorniczą alimentów?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-07-27

Chciałbym zapytać, jak i kto może wycofać i zakończyć egzekucję komorniczą alimentów na dorosłe i samodzielne już dzieci (24,29,32 lata), które same pracują i osiągają wyższe dochody od moich. Nadmieniam, iż przez wszystkie lata płaciłem je regularnie i nie posiadam żadnych zaległości. W porozumieniu z żoną (separacja) chciałbym ten temat zamknąć przed przypadającą w tym roku emeryturą.

Kto może wycofać i zakończyć egzekucję komorniczą alimentów?

Dzieci jako wierzyciele długu alimentacyjnego

Postępowanie należy rozpocząć od tego, aby dorosłe dzieci – jako wierzyciel – złożyły wniosek o umorzenie egzekucji.

Zgodnie bowiem z treścią art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Z uwagi na to tylko w przypadku powyższych przesłanek postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, w szczególności do umorzenia dojdzie, gdy wierzyciel złoży w tym zakresie powyższy wniosek. Następnie, gdy postępowanie zostanie umorzone, powinien Pan złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dzieci, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli jest Pan zgodny z dziećmi co do tego, wystarczy udać się do mediatora, który sporządzi między Państwem ugodę.

W nauce prawa podnosi się, że wprowadzenie komentowanej regulacji „stanowi podsumowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów dopuszczał możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka jeżeli »nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się«. Sytuacja taka ma miejsce, na przykład gdy pełnoletnie dziecko, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdając egzaminów (…)” (tak J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 133, Nb 3). Wskazuje się, że w danych okolicznościach takim zachowaniem może być m.in. „nieuczestniczenie w zajęciach studenckich i brak pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń, powtarzanie roku, niepodjęcie studiów pomimo uzyskania środków finansowych na zapłatę czesnego albo czynszu na najem mieszkania, podejmowanie studiów na kolejnym kierunku itd.” (tak J. Haberko, Charakter prawny relacji, s. 54).

Z uwagi na to, jeżeli dzieci nie uczą się i pracują, a więc jak wskazał SN powyżej – możliwe jest uchylenie się od ponoszenia obowiązku alimentacyjnego. Z uwagi na powyższe, proszę spróbować porozumieć się z dziećmi, czy ugodowo chcą uchylić alimenty – wtedy możecie się Państwo udać do mediatora w celu sporządzenia ugody lub skierować do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na powyższe okoliczności. 

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu