Ładowanie...

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-08-31

Jakiś czas temu zostawił mnie mój partner. Mamy 4-letniego syna. Chciałabym złożyć pozew o alimenty, ale mój były partner z poprzedniego małżeństwa ma 2 dzieci, na które nie płaci zasądzonych alimentów. Jego była żona zgłosiła się do funduszu alimentacyjnego i od tej pory wypłaca jej fundusz. Były partner nie pracuje, a ja muszę samodzielnie utrzymywać dziecko. Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Egzekucja świadczenia

Jedyną możliwością w niniejszej sprawie jest założenie sprawy o alimenty, uzyskanie tytułu wykonawczego, a więc wyroku w tej sprawie i skierowanie sprawy do komornika w celu egzekucji świadczenia. Jeżeli ojciec dziecka i tak jest niewypłacalny, to jedyną motywacją dla niego może być wizja skazania z tytułu przestępstwa niealimentacji.

Przestępstwo niealimentacji

Zgodnie z treścią art. 209 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”.

Jak wynika z powyższego, niealimentacja jest występkiem co do zasady ściganym z oskarżenia publicznego na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 209 § 2). Natomiast jeśli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu (art. 209 § 3).

Z uwagi na powyższe po upływie 3 miesięcy bezskutecznego ściągania alimentów od ojca dziecka powinna Pani zainicjować powyższe postępowanie karne, bowiem skutki prawne będą dla niego dotkliwe, co niewątpliwie przełoży się na jego kartę karną. Z doświadczenia wiem, że niniejsze postępowanie skutecznie przymusza ojców do regularnego płacenia alimentów.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu