Ładowanie...

Alimenty bezpośrednio dla córki

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk • Opublikowane: 2023-09-07

Jestem zobowiązany wyrokiem sądu do płacenia alimentów na córkę. Mam komornika w związku z zaległościami. Większa część zadłużenia została spłacona. Od kilku lat płaciłem byłej żonie bieżące alimenty na córkę. W chwili obecnej córka skończyła 18 lat. Córka kontynuuje naukę. Kilka miesięcy wpłacałem alimenty w kwocie zasądzonych alimentów bezpośrednio córce, przekazem pocztowym, na jej adres zamieszkania, lecz za każdym razem odbiór pieniędzy potwierdzała albo jej matka (była żona), albo babka. Nie mam pewności, czy córka nadal zamieszkuje z byłą żoną pod znanym mi adresem. Co powinienem zrobić w tej sytuacji, czy płacić dalej bezpośrednio córce, czy komornikowi? Czy w ogóle wyrok alimentacyjny obowiązuje w sytuacji, gdy córka stała się pełnoletnią osobą? Czy córka musiałaby podać mnie teraz sama o alimenty? Jeśli powinienem płacić, to w jaki sposób aby pieniądze trafiały bezpośrednio do córki, a nie jej rodziny? Może depozyt sądowy, jeśli tak, to jak to rozwiązać?

Alimenty bezpośrednio dla córki

Informacja dla komornika

Z uwagi na to, że ma Pan wszczętą egzekucje komorniczą, to w pierwszej kolejności powinien Pan poinformować Komornika na piśmie, że córka aktualnie jest osobą pełnoletnią, a zatem konieczne jest przekazywanie należących dla niej środków na jej rachunek bankowy. Do takiego pisma należy dołączyć odpis aktu urodzenia córki, tak aby mógł Pan wykazać, że faktycznie jest to osoba pełnoletnia. W takiej sytuacji komornik powinien zwrócić się do wierzycielki – córki z prośbą o wskazanie aktualnego numeru rachunku bankowego w przypadku gdy alimenty przekazywane są na rachunek bankowy jej matki. Dopóki postępowanie egzekucyjne nie zostanie umorzone, to proszę wpłacać alimenty do komornika.

Alimenty na pełnoletnią osobę

Wyrok, na podstawie którego zasądzono od Pana alimenty, nadal obowiązuje i nie trzeba go zmieniać. W tym zakresie warto odwołać się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r. mającej moc zasady prawnej, sygn. akt III CZP 14/77, zgodnie z którą „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Aktualny wyrok zasądzający od Pana na rzecz córki alimenty nadal obowiązuje. Natomiast w przypadku gdyby pojawiła się kwestia podwyższenia alimentów, to wówczas córka musiałaby Pana pozwać.

Nawiązanie kontaktu z córką

Proszę spróbować w jakiś sposób skontaktować się z córką. Może za pośrednictwem rodziny/znajomych, mediów społecznościowych.

Kiedy uda się nawiązać z nią kontakt, to proszę poprosić o wycofanie postępowania egzekucyjnego oraz o to, aby podała Panu numer konta do wpłaty na jej rzecz zasądzonych alimentów. Wpłata do depozytu sądowego powinna nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielem. Ponieważ ma Pan egzekucje komorniczą, to nadal proszę wpłacać środki do komornika. Natomiast proszę podjąć działania wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Wpłata na rachunek depozytowy

Istnieje również sposób, aby uwolnić się od postępowania egzekucyjnego. Natomiast takie działanie może Pan podjąć wówczas, gdy ustali Pan aktualny numer rachunku bankowego córki. Zatem w pierwszej kolejności musi Pan uregulować całość zaległego zobowiązania plus bieżące alimenty, tak aby nie występowała żadna zaległość. Następnie powinien Pan wpłacić na rachunek depozytowy sądu właściwego dla siedziby Komornika kwotę, która będzie stanowiła równowartość sumy alimentów za sześć miesięcy na przód, jednocześnie umocowując komornika sądowego do podejmowania tej sumy z rachunku depozytowego.

Zwrócić należy uwagę, że do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczeń do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 6932 § 1 (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 153/07). Nadto podkreślić należy, że na gruncie art. 883 § 2 złożenie do depozytu wskazanej w nim sumy wypływa wyłącznie z potrzeb postępowania egzekucyjnego, stanowiąc realizację roszczenia skonkretyzowanego prawomocnym wyrokiem. Zatem działanie dłużnika stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na niego w tytule wykonawczym i nie należy go postrzegać jako jedynie wykonanie zobowiązania w rozumieniu prawa materialnego. Co więcej, to dłużnik jest dysponentem toczącego się postępowania egzekucyjnego i w razie rzetelnego wywiązywania się z prawomocnie zasądzonego świadczenia może skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę możliwości uniknięcia negatywnych skutków związanych z prowadzeniem egzekucji. W takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Natomiast tak, jak wskazałam wcześniej, musi Pan ustalić rachunek bankowy córki, aby potem wpłacać jej bezpośrednio zasądzone alimenty.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu