Ładowanie...

Alimenty na dzieci orzeczone w Anglii i w Polsce, czy będę płacił podwójnie?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2023-06-29

Mam problem z alimentami na dzieci. Była partnerka założyła mi sprawę o alimenty najpierw w Anglii, które spłacam, a po jakimś czasie założyła mi też sprawę w Polsce. W tym momencie mam zasadzone alimenty w dwóch państwach! W Polsce rośnie mi dług, prawnik stara się o umorzenie, niestety sprawa trwa już dosyć długo, a dług rośnie. Nie rozumiem dlaczego mam założone dwie sprawy. Czy polskie prawo zezwala na to, żeby partnerka mieszkająca na stałe z dziećmi w UK pobierała alimenty z dwóch krajów?

 

Alimenty na dzieci orzeczone w Anglii i w Polsce, czy będę płacił podwójnie?

Wyroki sądów dwóch krajów co do alimentów na dzieci, czy to możliwe?

Aktualnie nie ma takiej możliwości prawnej, aby w stosunku do Pana obowiązywały dwa wyroki dotyczące egzekucji alimentów na rzecz tych samych osób uprawnionych. Z Pańskiego opisu wynika, że pierwszym orzeczeniem wydanym w Pana sprawie było orzeczenie wydanie w Wielkiej Brytanii. Natomiast orzeczenie sądu polskiego zapadło później. Wobec tego po wytoczeniu sprawy przed sąd polski powinien Pan wykazać, że ma Pan zasądzone alimenty na podstawie wyroku innego sądu i że ten wyrok Pan realizuje. W takiej sytuacji powództwo w Polsce powinno być oddalone.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Natomiast jeżeli doszło do wydania prawomocnego orzeczenia, na podstawie którego wszczęto wobec Pana egzekucję w Polsce, to warto wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805; w skrócie K.p.c.) – dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenia uiszczenia alimentów na podstawie wyroku angielskiego.

Jeśli toczy się wobec Pana egzekucja komornicza, to w powództwie warto jest złożyć wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania poprzez zawieszenie egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 730 § 1 K.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Natomiast jednym ze sposób zabezpieczenia jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia (art. 755 § 1 pkt. 3 K.p.c.).

Uznanie orzeczenia angielskiego sądu w sprawie alimentów przez sąd polski

Inaczej wygląda sytuacja, w której orzeczenie angielskie będzie niejako uznawane przez sąd polski do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże i tutaj roszczenia alimentacyjne będą dochodzone w oparciu o jeden tytuł wykonawczy, tj. orzeczenie angielskie, które może zostać uznane do wykonania również w Polsce. W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego w stosunkach miedzy Rzeczpospolitą Polską a Wielką Brytanią nie stosuje się przepisów prawa unijnego w stosunkach miedzy tymi państwami, gdyż Wielka Brytania traktowana jest jako państwo trzecie. Do uznawania i wykonywania wyroków sądów brytyjskich wydanych w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych po zakończeniu okresu przejściowego, a zatem po 31 grudnia 2020 r., stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1145 K.p.c. – orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawna, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146. W oparciu o ten przepis orzeczenie sądów państw obcych nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Orzeczenie angielskiego sądu przed i po Bexicie – jest różnica

Jeśli orzeczenie w Wielkiej Brytanii zapadło na skutek postępowania wszczętego przed 31 grudnia 2020 r., wówczas do uznawania i wykonywania wyroków wydanych przez sądy brytyjskie w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2021 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie) oraz Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

W związku z powyższym musi Pan ustalić, czy faktycznie wobec Pana wydano dwa orzeczenia dotyczące obowiązku alimentacyjnego względem tych samych małoletnich, czy też nie zachodzi druga możliwość, tj. że wszczęto wobec Pana w Polsce postępowanie, którego celem jest uznanie orzeczenia wydanego przez sąd angielski.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu