Ładowanie...

Wszczęcie egzekucji alimentów na dziecko, gdy rozwiedzeni rodzice mieszkają za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-06-21

Jestem po rozwodzie. Ja mieszkam w Hiszpanii, a były mąż w Wielkiej Brytanii. Orzeczone zostały alimenty na dziecko. Były mąż płaci, ale zawsze z opóźnieniem i po awanturach. Trwa to już dwa lata i mam dosyć upominania się o pieniądze. Wiem, że on je ma, ale ukrywa swoje dochody, m.in. kupił mieszkanie za gotówkę. Rozwód był w Hiszpanii. Czy w tej sytuacji mogę skierować sprawę do komornika, aby nie prosić o pieniądze co miesiąc? Alimenty są wysokie (1500 euro), czy on ma szansę, aby sądu mu je obniżył?

Wszczęcie egzekucji alimentów na dziecko, gdy rozwiedzeni rodzice mieszkają za granicą

Dochodzenie alimentów na dziecko zgodnie z konwencją haską

Wielka Brytania ratyfikowała konwencję haską z 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. Zakres jej zastosowania został zawężony do alimentów od rodziców na rzecz dzieci rozumianych jako osoby, które nie ukończyły 21 lat, oraz do uznawania i wykonywania orzeczeń dotyczących alimentów między (byłymi) małżonkami, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z wnioskiem w sprawie alimentów od rodziców na rzecz dzieci (art. 2 ust. 1).

Konwencja z 2007 r. o dochodzeniu alimentów, inaczej niż rozporządzenie nr 4/2009, nie zna automatycznego uznawania oraz wykonywania orzeczeń. Zgodnie z art. 23 tej konwencji procedury uznawania i wykonywania podlegają prawu państwa wezwanego, przy czym konwencja nakłada na właściwe organy w państwach będących jej stronami obowiązek niezwłocznego podejmowania wszystkich działań służących wydaniu orzeczenia co do uznania i wykonania, w tym rozpoznania środka odwoławczego (art. 23 ust. 10). Uznanie i wykonanie orzeczenia jest uzależnione od spełnienia jednej z sześciu opcjonalnych podstaw jurysdykcji pośredniej określonych w art. 20 ust. 181. Korzystając w szerokim zakresie z zastrzeżeń, konwencja z 2007 r. daje możliwość złożenia zastrzeżenia do niektórych podstaw jurysdykcji pośredniej. W takim przypadku państwo korzystające z zastrzeżenia uznaje i wykonuje orzeczenie, jeżeli zgodnie z jego prawem organy mają lub miałyby w podobnych okolicznościach faktycznych jurysdykcję do wydania takiego orzeczenia (art. 20 ust. 3). Konwencja jednocześnie przeciwdziała sytuacjom braku uznania i wykonania orzeczenia na skutek złożonych zastrzeżeń, zobowiązując takie państwa do podjęcia wszelkich działań w celu wydania orzeczenia na korzyść wierzyciela. Jeśli dotyczy to orzeczenia wydanego na korzyść dziecka, które nie ukończyło 18 lat, takie orzeczenie jest dowodem, że jest ono uprawnione do uzyskiwania alimentów w państwie wezwanym do uznania (art. 20 ust. 4 i 5).

Orzeczenia alimentacyjne wydane poza UK nie mogą spotkać się z odmową uznania w Wielkiej Brytanii. Postępowanie w sprawie wniosku o uznanie i wykonanie na podstawie konwencji haskiej podlega prawu państwa uznania i wykonania (art. 23).

Na podstawie tej konwencji każde państwo będące jej stroną jest zobowiązane zapewnić w prawie wewnętrznym skuteczne środki egzekucji orzeczeń (art. 34 konwencji). Państwo, w którym prowadzi się egzekucję, ma obowiązek zapewnić środki egzekucyjne co najmniej równorzędne ze stosowanymi w sprawach krajowych (art. 33). Omawiana konwencja zobowiązuje także państwa do niezwłocznego wykonywania orzeczeń (art. 32).

Uprawnienia wierzyciela alimentacyjnego

Jako wierzyciel na podstawie konwencji z 2007 r. o dochodzeniu alimentów (art. 6 i 7) – poza wnioskiem o realizację alimentów (o uznanie, stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia /ugody sądowej/ dokumentu urzędowego lub o uzyskanie lub zmianę orzeczenia) – może Pani także składać wnioski o podjęcie szczególnych działań, tj. o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika i wierzyciela, ułatwienie poszukiwania informacji na temat dochodów lub majątku dłużnika lub wierzyciela, ułatwienie uzyskania dokumentacji lub innych dowodów, udzielenie pomocy w ustaleniu ojcostwa, wszczęcie postępowania lub ułatwienie jego wszczęcia, aby doprowadzić do podjęcia niezbędnych środków tymczasowych, ułatwienie doręczenia dokumentu. Do konwencji z 2007 r. załączono dwa rodzaje formularzy wykorzystywanych przez organy centralne: przekazania wniosku do organu centralnego państwa wezwanego (zał. I, art. 12 ust. 2) i przyjęcia wniosku przez ten organ (zał. II, art. 12 ust. 3). W ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego opracowano także zalecane formularze wniosków o wydanie orzeczenia, jego zamianę, uznanie lub wykonanie, wzorowane na formularzach wniosków stosowanych w państwach członkowskich UE87.

Uznanie wyroku alimentacyjnego w UK i wszczęcie egzekucji alimentów na dziecko

Odpowiadając na Pani pytania: co do skierowania sprawy do komornika, powinna Pani teraz złożyć wniosek o uznanie Pani wyroku alimentacyjnego w UK, a następnie wszcząć egzekucję. Sprawa się nieco skomplikowała po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wymaga dodatkowo uznania orzeczenia w UK, ale może Pani skierować sprawę do egzekucji w UK po uznaniu tam orzeczenia z Teneryfy. Odnosząc się do drugiego pytania: były mąż może oczywiście wnioskować o obniżenie alimentów w dotychczasowej kwocie. Jednak zmiana orzeczenia w zakresie alimentów wymaga złożenia pozwu w sądzie według miejsca zamieszkania dziecka. Ale decyzję w tym zakresie podejmuje sąd zgodnie z prawem miejscowym.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu