Ładowanie...

Alimenty dla osób z Ukrainy mieszkających w Polsce

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2023-08-10

Moje pytanie dotyczy alimentów na rzecz osób z Ukrainy. Czy Ukrainka wynajmująca mieszkanie w Polsce (razem z matką i dwójką dzieci) może starać się o alimenty wypłacane w Polsce? Pytanie dotyczy głównie drugiego, 2-letniego dziecka, którego ojcem jest Ukrainiec (legalnie pracuje w Polsce, ale zerwał kontakt z rodziną). Czy da się tę sprawę załatwić w Polsce? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Alimenty dla osób z Ukrainy mieszkających w Polsce

Uzyskanie alimentów od cudzoziemca

W Polsce obowiązuje konwencja z Lugano z dnia 16 września 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Stosownie do niej, aby uzyskać alimenty od cudzoziemca, można złożyć pozew o alimenty:

  • w sądzie tego kraju, w którym zamieszkuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów;
  • w sądzie polskim.

Artykuł 2: „1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej konwencji osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa związanego niniejszą konwencją mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa”. Jeżeli uprawniony do alimentów zamieszkuje na terenie RP oraz zobowiązany do alimentów zamieszkuje na terenie RP, to możliwe jest wystąpienie o alimenty do polskiego sądu.

Na wstępie rodzi się pytanie, czy matka zna dokładny adres, miejsce zamieszkania ojca dziecka. Zgodnie z art. 32 K.p.c. „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”. Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze: „w art. 32 chodzi o uprzywilejowanie osoby uprawnionej do alimentów, stąd właściwość ta nie obejmuje powództw z art. 138 K.r.io. o obniżenie alimentów, chociaż niewątpliwie są to powództwa o roszczenia alimentacyjne (zob. uzasadnienie cytowanej wyżej uchwały SN, sygn. akt III CZP 24/91 i uchwałę SN z dnia 19 marca 1955 r., sygn. akt I CO 8/55, OSNCK 1956, nr 1, poz. 1)”.

Złożenie pozwu o alimenty

Pozew o alimenty przeciwko cudzoziemcowi należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego (dziecka uprawnionego do alimentów). Pozew pisze się samemu (co do zasady) lub można zlecić napisanie go np. w serwisie eporady24.pl. Pozew o alimenty powinien wskazywać:

  • sąd, do jakiego pozew jest składany;
  • wartość przedmiotu spotu – tutaj to alimenty w żądanej kwocie za okres 12 miesięcy, jeżeli przykładowo wnosi się o alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie, to wartość przedmiotu sporu wynosi 6000 zł;
  • dane pozwanego, czyli ojca (numer PESEL w Polsce, adres, pod jakim przebywa i możliwe będzie doręczenie mu przez sąd odpisu pozwu);
  • dane dziecka (w tym polski PESEL) oraz jego adres, dane matki jako przedstawicielki ustawowej;
  • żądanie alimentów w wymiarze miesiąca (jak płatnych, do jakiego dnia, czy do rąk matki);
  • uzasadnienie.

Pozew winien być wniesiony do sądu w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza dołącza Pani te same załączniki (ksero). Odpis aktu urodzenia do egzemplarza sądowego winien być dołączony w oryginale. Dla siebie tworzy się ten sam zestaw dokumentów, by móc odpowiednio przygotować się do rozprawy i wiedzieć, jakie dokumenty zostały złożone. Do pozwu należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Proponuję nadto zrobić zestawienie kosztów utrzymania dziecka. Jeżeli jest możliwość, proszę dołączyć faktury na zakup środków potrzebnych do utrzymania dziecka.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Istotna z punktu widzenia interesu dziecka jest treść art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nadto wskazać należy, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Obecnie nie ulega wątpliwości, iż matka dziecka czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Wraz z jego wzrostem potrzeby dziecka rosną, co skutkuje zwiększeniem kosztów jego utrzymania. Istotne jest także rzetelne wykazanie możliwości zarobkowych pozwanego rodzica i wysokości jego majątku. O ile wiadomo, należy wskazać firmę, jaka go zatrudnia.

Pamiętajmy, że nie liczy się to, ile ten rodzic aktualnie zarabia, tylko to, ile mógłby zarabiać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości, wiedzę, doświadczenie czy wyuczony zawód.

W przedmiotowej sprawie pisze Pan o tym, że rodzice to małżeństwo. Zatem konieczny byłby odpis aktu małżeństwa jako dowód pochodzenia dziecka oraz ojcostwa pozwanego. Do tego opis całej sytuacji w uzasadnieniu.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu