Ładowanie...

Uregulowanie alimentów i kontaktów z dzieckiem, gdy ojciec przebywa za granicą

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-06-15

Proszę o poradę na temat spraw rodzicielskich. Chodzi o mojego syna w wieku przedszkolnym. Jego ojciec przebywa za granicą, nie płaci alimentów, nie utrzymuje dziecka, o ile wiem, jest od 2 lat bezrobotny. Ja z dzieckiem mieszkam obecnie w Polsce, syn ma polski paszport. Chciałabym uzyskać pełnię władzy rodzicielskiej i alimenty od ojca, co powinnam zrobić? Ile i jak ojciec ma płacić na dziecko? Ile prawnie należy mu się spotkań z dzieckiem? Czy ja jako matka mam prawo określać warunki takich spotkań? Jakie w tej sytuacji ma prawa do dziecka ojciec?

Uregulowanie alimentów i kontaktów z dzieckiem, gdy ojciec przebywa za granicą

Wniosek do sądu o powierzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Udzielę Pani odpowiedzi w kolejności zadanych pytań. Otóż w przedstawionej sytuacji należałoby wystąpić do sądu opiekuńczego – sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o powierzenie Pani jako matce dziecka wykonywania władzy rodzicielskiej z jednoczesnym pozbawieniem tej władzy ojca. Alternatywnie, gdyby sąd uznał, że nie ma podstaw do ograniczenie władzy ojcu, proszę wnioskować o ustalenie, że w kwestiach edukacji, leczenia, organizacji wypoczynku, miejsca stałego pobytu dziecka, wyrabiania dowodu osobistego oraz paszportu może Pani jako matka dziecka decydować samodzielnie bez zgody jego ojca. Gdyby nie można było ustalić miejsca zamieszkania ojca, konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Ustalenie alimentów na dziecko

Co do alimentów na dziecko – ich wysokość jest zależna nie tylko od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego ojca, ale także od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 135 § 1 K.r.o., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nadto wskazać należy, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro ojciec nie pomaga w wychowaniu dziecka, jego koszt partycypacji w jego utrzymaniu winien być wyższy aniżeli matki, która dzieckiem opiekuje się codziennie. Na wysokość alimentów wpływ ma także to, czy ojciec kontaktuje się z dzieckiem.

Kontakty ojca z dzieckiem

Zapytała Pani również o liczbę gwarantowanych spotkań ojca z dzieckiem, wyjaśniam więc, że nie ma czegoś takiego jak liczba minimalnych kontaktów ojca z dzieckiem. Natomiast co do określania warunków spotkań ojca z dzieckiem – matka może o nich decydować, dopóki nie określi tego sąd rodzinny, jednak zawsze należy brać pod uwagę potrzeby i wolę dziecka. I odpowiadając na Pani ostatnie pytanie, wyjaśniam, że dopóty władza rodzicielska ojca nie zostanie ograniczona, względnie dopóki ojciec nie zostanie jej pozbawiony, to jego prawa do dziecka są takie same jak matki.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu